Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości w 2016 roku:

1. nieruchomości lub ich części zajęte na cele charytatywne,

2. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,

3. budynki lub ich części wykorzystywane na cele realizacji zadań z zakresu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,

4. nieruchomości lub ich części zajęte na cele cmentarne.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LV/535/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe