| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/142/15 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendium w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury Gminy Zawiercie stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej regulaminem.

§ 2. Określić miesięczną wysokość stypendium do kwoty 1.000,00 zł. brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/327/05 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLI/444/05 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród


Załącznik do Uchwały Nr XVI/142/15
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 25 listopada 2015 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE W DZIEDZINIE KULTURY DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, UPOWSZECHNIANIEM I OCHRONĄ DÓBR KULTURY

§ 1. Postanowienia ogólne

Stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zwane dalej "stypendiami" finansowane są ze środków budżetu Gminy Zawiercie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2. Komisja Stypendialna

1. Prezydent Miasta Zawiercie powołuje Komisję Stypendialną, zwaną dalej "Komisją".

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Zastępca Prezydenta Miasta Zawiercie ds. Społecznych, jako jej przewodniczący;

2) Kierownik Referatu Kultury i Sportu;

3) Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej;

4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum"

5) Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

3. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący.

4. Dokumentacja Komisji znajduje się w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

§ 3. Warunki otrzymania stypendium

1. Stypendium może być przyznane osobom fizycznym, mieszkańcom Zawiercia, realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

2. Stypendium może być przyznane twórcom, artystom oraz osobom upowszechniającym kulturę.

3. Stypendium przyznawane jest w szczególności w związku z: zorganizowaniem wystawy lub wernisażu, wykonaniem określonego dzieła, zrealizowaniem zamierzenia artystycznego lub twórczego (filmu, przedstawienia, publikacji, pokazu) lub przygotowaniem publikacji mającej na celu upowszechnianie kultury.

4. Każda osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek.

5. Grupa osób realizujących wspólne przedsięwzięcie może ubiegać się o jedno stypendium.

§ 4. Tryb udzielania stypendiów

1. Stypendia przyznawane są na okres:

a) od stycznia do czerwca każdego roku budżetowego

b) od lipca do grudnia każdego roku budżetowego

2. Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminach:

a) do 15.01 na I półrocze każdego roku budżetowego

b) do 15.06 na II półrocze każdego roku budżetowego

Rozpatrzenie wniosków następują w terminach:

a) do 15.02 na I półrocze każdego roku budżetowego

b) do 15.07 na II półrocze każdego roku budżetowego

3. Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe wnioskodawcy lub wnioskodawców,

2) udokumentowane dane o dorobku twórczym lub artystycznym lub osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki,

3) opinię opiekuna artystycznego, instytucji zrzeszającej wnioskodawcę lub innej jednostki działającej statutowo w dziedzinie kultury i sztuki,

4) program stypendium obejmujący plan pracy w okresie pobierania stypendium,

5) jeżeli kandydat pobiera inne stypendium - informację o tym stypendium (wysokość i okres jego pobierania).

4. Wzór wniosku zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie.

5. W przypadku braków formalnych, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia ich w terminie 7 dni od daty określonej w § 4 ust. 2.

6. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych we wskazanym terminie lub złożenia wniosku po upływie terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

7. Komisja może zdecydować o nie przyznaniu żadnego stypendium w danym półroczu budżetowym z uwagi na niezadowalający poziom merytoryczny zgłoszonych wniosków.

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium, liczbie stypendiów oraz czas trwania podejmuje Prezydent Miasta Zawiercie.

§ 5. Kwota przyznanego stypendium

1. Stypendium jest wypłacane do 20go każdego miesiąca, z tymże stypendia przysługujące za miesiąc styczeń i czerwiec płatne będą w miesiącach lutym i lipcu.

2. Planowana kwota na stypendium w budżecie gminy zatwierdzona jest przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

§ 6. Umowa stypendialna

1. Prezydent Miasta Zawiercie zawiera umowę ze stypendystą na realizację programu stypendialnego na okres określony w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek zawierający program stypendialny, który został wybrany do realizacji przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

§ 7. Kontrola realizacji i wykorzystania stypendium

1. Prezydent Miasta Zawiercie na wniosek Komisji Stypendialnej poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Zawiercie może kontrolować realizację programu stypendialnego, w szczególności:

a) efektywność i rzetelność wykonania programu stypendialnego,

b) stan jego realizacji,

c) prawidłowość wykorzystania środków ze stypendium z budżetu Gminy Zawiercie.

§ 8. Rozliczenie z programu stypendialnego

1. Stypendysta w ciągu 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia przedstawia sprawozdanie wraz z dokumentami finansowymi z realizacji programu stypendialnego.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. O rozstrzygnięciu w przedmiocie przyznania stypendium, wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie.

2. Decyzje o przyznaniu stypendiów podaje się do publicznej wiadomości (strona internetowa Urzędu Miejskiego)

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »