Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r.poz.849 z póź.zm.) przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski, poz.735) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (Monitor Polski poz.1029) Rada Miejska w Żarkach uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok :

LP

RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO

STAWKA PODATKU W ZŁ

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Samochody posiadające katalizator

Samochody nie posiadające katalizatora

a) powyżej 3,5 tony do 5,5

tony włącznie

- samochody wyprodukowane

w 2003 roku i wcześniej

- samochody wyprodukowane

po 2003 roku

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton

włącznie

- samochody wyprodukowane

w 2003 roku i wcześniej

- samochody wyprodukowane

po 2003 roku

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

- samochody wyprodukowane

w 2003 roku i wcześniej

- samochody wyprodukowane

po 2003 r.

622,00

518,00

1035,00

864,00

1241,00

1035,00

690,00

518,00

1149,00

978,00

1380,00

1173,00

2.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

- nie mniej niż 12 t, mniej niż 15 t

- nie mniej niż 15 t

3 osie

- nie mniej niż 12 t, mniej niż 19 t

- nie mniej niż 19 t, mniej niż 23 -t

-nie mniej niż 23 t

4 osie i więcej

- nie mniej niż 12 t, mniej niż 27 t

- nie mniej niż 27 t, mniej niż 29 t

- nie mniej niż 29 t

1553,00

1667,00

1782,00

1898,00

2013,00

2127,00

2184,00

2242,00

1898,00

2013,00

2127,00

2243,00

2357,00

2472,00

2530,00

2761,00

3.

Od ciągnika siodłowego i balastowe go przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej

Ciągniki wyprodukowane po 2003 roku

a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7 t

b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t i poniżej 12 t

1149,00

1609,00

864,00

1265,00

4.

Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t

-nie mniej niż 25 t, mniej niż 31 t

-nie mniej niż 31 t

3 osie i więcej

- nie mniej niż 12 t, mniej niż 36 t

- nie mniej niż 36 t, mniej niż 40 t

- nie mniej niż 40 t

1839,00

1898,00

1750,00

1437,00

1751,00

2013,00

1898,00

1977,00

2127,00

2013,00

2127,00

2875,00

5.

Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Przyczepy i naczepy wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej

Przyczepy i naczepy wyprodukowane po 2003 roku

690,00

690,00

6.

Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t

- nie mniej niż 25 t

2 osie

- nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t

nie mniej niż 28 t, mniej niż 36 t

nie mniej niż 36 t, mniej niż 38 t

nie mniej niż 38 t

3 osie i więcej

- nie mniej niż 12 t, mniej niż 38t.

- nie mniej niż 38 t,

690,00

690,00

690,00

1285,00

1494,00

1782,00

1149,00

1150,00

690,00

690,00

690,00

1494,00

1778,00

1859,00

1194,00

1494,00

7.

Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Autobus wyprodukowany w 2003 roku i wcześniej

Autobus wyprodukowany po 2003 roku

a) mniej niż 22 miejsc

b) równej lub wyższe niż 22 miejsc

1369,00

1667,00

1369,00

1667,00

§ 2. Z dniem wejścia w zycie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XLV/305/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 października 2014 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. 2014.poz.5357 z dn. 29.10.2014r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach


Stanisława Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe