Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 849 ze zmianami), art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015r. poz.735) Rada Miejska w Żarkach uchwala:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Żarkach:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów, oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Żarki wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na terenie gminy Żarki w wysokości:

1) od każdej sztuki:

a) konie, bydło (krowy, jałowizna powyżej 200kg) - 4,00 zł,

b) cielęta - 1,00 zł,

c) prosięta, owce, kozy- 1,00 zł;

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru
od indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji: sery, drób, jajka, jagody, grzyby - 3,00 zł;

3) przy sprzedaży z ziemi, stołu, straganu, stoiska, stolika, samochodu, ciągnika, przyczepy wszelkiego rodzaju artykułów - 19,00 zł.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. Do poboru dziennej opłaty targowej wyznacza się inkasentów, z którymi Burmistrz Miasta
i Gminy Żarki zawrze umowę - zlecenie:

1) Elżbieta Biedroń,

2) Marzanna Jeleń,

3) Jolanta Jurczyk,

4) Wiesława Kowalska,

5) Urszula Kubis

6) Barbara Nowak,

7) Bogusław Nowakowski,

8) Halina Skorek.

§ 6. Ustala się następujące zasady i terminy rozliczania inkasentów z zebranych opłat oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso:

1) inkasent zobowiązany jest do wpłacenia zebranej kwoty na rachunek bankowy i Gminy Żarki w terminie 2 dni po dniach targowych lub dwa razy w tygodniu (czwartek i poniedziałek);

2) rozliczenie inkasentów z pobranych bloczków opłaty targowej i odprowadzonych kwot odbywa się raz w miesiącu poprzez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach;

3) z tytułu poboru opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 25 % pobranych opłat.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żarkach Nr XLIV/303/2014 z dnia 02 września 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2014r. poz.5080), oraz uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach Nr XLIV/303/2014 z dnia 02 września 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2015r. poz. 1853).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach


Stanisława Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe