Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Żarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 8 marca 2015 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 1515). Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaworznik, uchwałę Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kotowice, uchwałę Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wysoka Lelowska, uchwałę Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrów, uchwałę Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przybynów, uchwałę Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaborze, uchwałę Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suliszowice, uchwałę Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaroszów, uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawada, uchwałę Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czatachowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach


Stanisława Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe