Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/255/2010 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283)

Rada Gminy w Żarnowcu
uchwala

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XLI/255/2010 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/255/2010 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe