Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz.699, poz. 774, poz.1045, poz.1283)

Rada Gminy w Żarnowcu
uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żarnowiec

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 744,00 zł

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1056,00 zł

- powyżej 9 t mniej niż 12 t - 1116,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2-osie

12

15

1428,00

1536,00

15

18

1692,00

1812,00

18

1848,00

1968,00

3-osie

12

19

1920,00

1980,00

19

23

1980,00

2052,00

23

25

2052,00

2112,00

25

2112,00

2172,00

4-osie i więcej

12

27

2148,00

2268,00

27

31

2352,00

2676,00

31

2592,00

2784,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1320,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

2-osie

12

25

1944,00

2004,00

25

31

2040,00

2100,00

31

2292,00

2364,00

3-osie więcej

12

37

2292,00

2388,00

37

40

2604,00

2772,00

40

2820,00

3000,00

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 948,00 zł

4. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

1-oś

12

25

1164,00

1260,00

25

1272,00

1356,00

2-osie

12

28

1308,00

1428,00

28

33

1500,00

1620,00

33

38

1632,00

1752,00

38

1812,00

1932,00

3-osie i więcej

12

38

1764,00

1848,00

38

2064,00

2124,00

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniej niż 22 miejsca - 1188,00 zł

- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1980,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/259/2014 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe