Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/201/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029),

Rada Miejska uchwala
co następuje

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/865/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/201/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych

Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 636,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 188,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 452,00 zł

d) od 12 ton do 18 ton włącznie w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych:

- zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 2 112,00 zł

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2 328,00 zł

e) powyżej 18 ton i poniżej 29 ton w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych:

- zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 2 388,00 zł

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2 568,00 zł

f) od 29 ton - w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

2 568,00 zł

2 664,00 zł

3 osie

2 664,00 zł

2 760,00 zł

4 osie i więcej

2 760,00 zł

2 844,00 zł

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 692,00 zł

b) w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

II osie

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od 12 ton i poniżej 31 ton

1 896,00 zł

2 028,00 zł

od 31 ton do 36 ton włącznie

2 124,00 zł

2 208,00 zł

powyżej 36 ton

2 640,00 zł

2 700,00 zł

III osie i więcej

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od 12 ton i poniżej 40 ton

1 956,00 zł

2 076,00 zł

od 40 ton

2 724,00 zł

2 844,00 zł

3. od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 576,00 zł


b) od 12 ton do 36 ton włącznie - w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

1 332,00 zł

1 476,00 zł

2 osie

1 404,00 zł

1 560,00 zł

3 osie i więcej

1 476,00 zł

1 620,00 zł

c) powyżej 36 ton - w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

1 584,00 zł

1 788,00 zł

2 osie

1 704,00 zł

2 052,00 zł

3 osie i więcej

1 764,00 zł

2 100,00 zł

4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 632,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 920,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe