Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),

Rada Miejska
uchwala co następuje

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta Bielska-Białej.

§ 2. Ustala się wysokość opłaty targowej w postaci stawek dziennych określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej miejsca przed samochodem, z którego dokonuje się sprzedaży na targowiskach, dla których została ustalona lokalizacja, zajęte pod ekspozycję zewnętrzną towaru do 5 m2.

§ 4. Ilekroć w załącznikach do niniejszej uchwały jest mowa o opłacie targowej liczonej za metr kwadratowy, oznacza to, że:

a) za sprzedaż na powierzchni do 1 m2 pobiera się pełną stawkę jak za 1 m2,

b) za sprzedaż na powierzchni ponad 1 m2 stosuje się następujące zaokrąglenia:

- końcówki nie przekraczające 0,5 m2 powierzchni pomija się,

- końcówki przekraczające 0,5 m2 powierzchni podnosi się do pełnego metra.

§ 5. Dla celów opłaty targowej wprowadza się podział targowisk oraz podział miasta na strefy według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Opłatę targową pobierają:

a) na targowiskach, dla których została ustalona lokalizacja - podmioty gospodarcze prowadzące targowiska to jest:

- PSS "Społem"

- Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

- Janina Wantoła F.H. "Józio"

- Ewa Matla F.H. "Robex"

- Jerzy Dec "After Dark",

b) na targowiskach przy ul. Broniewskiego, ul. Żabiniec oraz w pozostałych miejscach - Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

2. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk upoważnionego inkasenta.

3. Pełną wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej inkasenci przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Wydziału Dochodów Budżetowych w Bielsku-Białej w terminie do 5 dnia następującego po miesiącu objętym płatnością.

§ 7. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, dla inkasentów wskazanych w § 6 ust. 1 lit. a, w wysokości 25 % pobranych opłat targowych.

2. Prowizję za pobór opłaty targowej wypłaca Urząd Miejski w Bielsku-Białej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wpłacenia przez inkasenta, na rachunek Urzędu Miejskiego pobranych opłat targowych, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury.

§ 8. Zobowiązuje się uprawnionych inkasentów do odbioru druków opłaty targowej w Wydziale Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 9. Inkasenci zobowiązani są do składania miesięcznych rozliczeń przychodu i rozchodu druków opłaty targowej w Wydziale Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich pobrania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr X/175/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty targowej, zmieniona Uchwałą Nr XV/342/2007 z dnia 18 września 2007 r., Uchwałą Nr LV/1281/2010 z dnia 11 maja 2010 r., Uchwałą Nr XXVII/681/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr VIII/105/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

I. Opłata targowa dla targowisk, na których sprzedaż
prowadzona jest tylko w niektóre dni tygodnia

Przedmiot opłaty targowej

Stawka opłaty targowej

1.

Sprzedaż z samochodu, przyczepy

a) o ładowności do 1,5 t

- owoce, płody rolne

7,00 zł

- inne

11,00 zł

b) o ładowności powyżej 1,5 t do 3,5 t

- owoce, płody rolne

8,00 zł

- inne

14,00 zł

c) o ładowności powyżej 3,5 t do 5 t

- owoce, płody rolne

9,00 zł

- inne

15,00 zł

d) o ładowności powyżej 5 t

- owoce, płody rolne

17,00 zł

- inne

32,00 zł

2.

Punkt gastronomiczny

6,00 zł

3.

Sprzedaż za 1 m2 - stragan, " koperta", stół

3,00 zł

4.

Sprzedaż pozostała za 1 m2

- artykuły spożywcze

2,00 zł

- inne

3,00 zł


II. Opłata targowa dla targowisk, na których sprzedaż
prowadzona jest we wszystkie dni tygodnia

Przedmiot opłaty targowej

Stawka opłaty targowej

w dni powszednie

w niedzielę

1.

Sprzedaż z samochodu osobowego

- płody rolne

10,00 zł

20,00 zł

- inne

15,00 zł

31,00 zł

2.

Sprzedaż z przyczepy oraz samochodu

a) o ładowności do 1,5 t

- płody rolne

20,00 zł

20,00 zł

- inne

31,00 zł

37,00 zł

b) o ładowności powyżej 1,5 t do 3,5 t

- płody rolne

25,00 zł

25,00 zł

- inne

33,00 zł

39,00 zł

c) o ładowności powyżej 3,5 t do 5 t

- płody rolne

32,00 zł

32,00 zł

- inne

44,00 zł

47,00 zł

d) o ładowności powyżej 5 t

59,00 zł

59,00 zł

3.

Punkt gastronomiczny

15,00 zł

17,00 zł

4.

Sprzedaż - za 1 stanowisko objęte rezerwacją do 6 m2

10,00 zł

15,00 zł

5.

Sprzedaż pozostała za 1 m2

- artykuły spożywcze

1,00 zł

2,00 zł

- inne

2,00 zł

3,00 zł

6.

Sprzedaż samochodu - za jedno stanowisko

6,00 zł

6,00 zł

7.

Sprzedaż motocykla - za jedno stanowisko

2,00 zł

2,00 zł


III. Opłata targowa w pozostałych miejscach prowadzenia sprzedaży na
terenie Miasta Bielska-Białej z podziałem na strefy

Przedmiot opłaty targowej

Stawka opłaty targowej

STREFA I

STREFA II

1.

Sprzedaż z przyczepy oraz samochodu

a) o ładowności do 1,5 t

- truskawki

9,00 zł

9,00 zł

- owoce, płody rolne

45,00 zł

11,00 zł

- inne

80,00 zł

25,00 zł

b) o ładowności powyżej 1,5 t do 3,5 t

- truskawki

12,00 zł

12,00 zł

- owoce, płody rolne

70,00 zł

16,00 zł

- inne

140,00 zł

29,00 zł

c) o ładowności powyżej 3,5 tony

- truskawki

24,00 zł

24,00 zł

- owoce, płody rolne

100,00 zł

29,00 zł

- inne

200,00 zł

62,00 zł

2.

Punkt gastronomiczny

50,00 zł

10,00 zł

3.

Sprzedaż za 1 m2 - stragan, "koperta", stół

70,00 zł

10,00 zł

4.

Sprzedaż pozostała za 1 m2

- kwiaty

5,00 zł

5,00 zł

- artykuły spożywcze

50,00 zł

7,00 zł

- inne

70,00 zł

10,00 zł

5.

Kiosk przewoźny - sprzedaż prasy

5,00 zł

2,00 zł

6.

Sprzedaż obwarzanków

10,00 zł

10,00 zł


Załącznik Nr Nr 2 do Uchwały Nr XIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

I. Do celów opłaty targowej wprowadza się następujący podział targowisk:

1. Targowiska, na których sprzedaż prowadzona jest tylko w niektóre dni tygodnia :

- ul. Lompy

- ul. Sikorskiego

- ul. Broniewskiego

- ul. Czarna-Żabiniec

- ul. Jesionowa

2. Targowiska, na których sprzedaż prowadzona jest we wszystkie dni tygodnia:

- ul. Wypoczynkowa

II. Do celów opłaty targowej wprowadza się podział Miasta Bielsko-Biała na następujące strefy:

1. STREFA I

Strefę I stanowi centrum Miasta Bielska-Białej ograniczone ulicami:

- ul. 3-go Maja - od ul. Zamenhofa do ul. Wzgórze

- ul. Wzgórze - od ul. 3-go Maja do placu Smolki

- ul. Barlickiego

oraz

- ul. Piłsudskiego na całej długości w promieniu 20 m od osi jezdni

- ul. 11-go listopada na całej długości w promieniu 20 m od osi jezdni

- plac Wojska Polskiego

- plac Wolności

2. STREFA II

Strefę II stanowi teren położony pomiędzy strefą I a granicami administracyjnymi Miasta Bielska-Białej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe