Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/205/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.),

Rada Miejska uchwala
co następuje

§ 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe