Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/210/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484),

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwaną dalej "opłatą" - uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - zwanymi dalej "odpadami" :

1) odbiór odpadów mokrych, suchych, popiołu albo odpadów zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych odpadów suchych i mokrych) bezpośrednio od właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1,

2) odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach organizowanych sezonowo tzw. wystawek przydomowych - w wyznaczonych terminach,

3) przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach organizowanych terenowych mobilnych zbiórek - w wyznaczonych punktach i terminach,

4) przyjęcie selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w § 8 ust. 2 dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanych dalej "PSZOK", z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2,

5) przyjęcie odpadów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 7 i pkt 9-11, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),

6) przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach wskazanych odrębnie,

7) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów, przy czym określa się następujące limity dostarczonych pojemników:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej:

- 1 pojemnik 120 l na odpady suche oraz 1 pojemnik 120 l na odpady mokre albo 1 pojemnik 120 l na odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,

- 1 pojemnik 240 l na odpady suche oraz 1 pojemnik 240 l na odpady mokre albo 1 pojemnik 240 l na odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 4 do 6 osób,

- 2 pojemniki 240 l na odpady suche oraz 2 pojemniki 240 l na odpady mokre albo 2 pojemniki 240 l na odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkuje 7 i więcej osób,

- 1 pojemnik 110 l lub 120 l na popiół dla nieruchomości ogrzewanej paliwem stałym,

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej liczba dostarczonych pojemników ustalana będzie indywidualnie.

8) utrzymanie pojemników, o których mowa w pkt 7, w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

2. W uzasadnionych przypadkach liczba i rodzaj pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, może zostać ustalona indywidualnie.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zostaną dostarczone w terminie 30 dni od dnia złożenia poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do czasu dostarczenia pojemników odpady należy gromadzić w workach z podziałem na frakcje.

4. Ustala się następującą ilość odpadów odbieranych lub przyjmowanych w ramach opłaty:

1) odpadów zielonych, odbieranych bezpośrednio od właściciela nieruchomości - w ilości 1 worka o pojemności 120 l miesięcznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, przy czym przez cały rok odpady te będą przyjmowane bez limitów ilościowych w PSZOK,

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w tym gruzu), przyjmowanych w PSZOK, a dostarczonych przez właściciela nieruchomości - w ilości 8 Mg (ton) rocznie.

5. Dla pozostałych odpadów odbieranych bezpośrednio od właściciela nieruchomości lub przyjmowanych w PSZOK w ramach opłaty nie określa się limitów ilościowych.

§ 2. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:

1) odbiór, bezpośrednio od właściciela nieruchomości, pojemników z odpadami suchymi, mokrymi albo z odpadami zmieszanymi (tj. nieselektywnie zebranymi odpadami suchymi i mokrymi) w liczbie ustalonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji,

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów, w oparciu o zapotrzebowanie złożone wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym określa się następujący katalog pojemników:

a) pojemnik o pojemności 55 litrów lub 60 litrów,

b) pojemnik o pojemności 80 litrów,

c) pojemnik o pojemności 110 litrów,

d) pojemnik o pojemności 120 litrów,

e) pojemnik o pojemności 240 litrów,

f) pojemnik o pojemności 1100 litrów,

g) kontener o pojemności 1,5 m3,

h) kontener o pojemności 5,0 m3,

i) kontener o pojemności 7,0 m3,

j) kontener o pojemności 10,0 m3,

k) kosz uliczny o pojemności od 10 do 70 litrów, przy czym w kosze uliczne będą wyposażone wyłącznie nieruchomości wskazane przez Gminę,

3) utrzymanie pojemników, o których mowa w pkt 2, w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną dostarczone w terminie 30 dni od dnia złożenia poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do czasu dostarczenia pojemników odpady należy gromadzić w workach z podziałem na frakcje.

3. W przypadku przygotowania do odbioru większej ilości odpadów komunalnych, ponad ilość wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji.

§ 3. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:

1) odbiór odpadów suchych, mokrych albo odpadów zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych odpadów suchych i mokrych) bezpośrednio od właściciela nieruchomości,

2) przyjęcie odpadów, o których mowa w § 8 ust. 2, dostarczonych przez właściciela nieruchomości do PSZOK, z zastrzeżeniem ust. 4,

3) przyjęcie odpadów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 7 i pkt 9-11, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),

4) przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach wskazanych odrębnie,

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do gromadzenia odpadów, przy czym określa się następujące limity dostarczonych pojemników:

a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

z zastrzeżeniem lit. b:

- 1 pojemnik 120 l lub 2 worki 120 l na mokre, 1 pojemnik 240 l lub 2 worki 120 l na suche, lub

- 1 pojemnik 240 l lub 4 worki 120 l na odpady zmieszane,

b) dla rodzinnych ogrodów działkowych:

- 1 pojemnik 240 l na suche i 1 pojemnik 120 l na mokre lub 1 pojemnik 240 l na odpady zmieszane

dla ogrodów działkowych składających się z 1 - 60 działek,

- 2 pojemniki 1 100 l na suche i 2 pojemniki 240 l na mokre lub 1 pojemnik 1 100 l na odpady

zmieszane dla ogrodów działkowych składających się z 61-100 działek,

- 4 pojemniki 1 100 l na suche i 2 pojemniki 1 100 l na mokre lub 1 kontener 7 m3 na odpady zmieszane dla ogrodów działkowych składających się ze 101 i więcej działek.

6) utrzymanie pojemników, o których mowa w pkt 5, w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

2. W uzasadnionych przypadkach liczba i rodzaj pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 5, może zostać ustalona indywidualnie.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zostaną dostarczone w terminie 30 dni od dnia złożenia poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do czasu dostarczenia pojemników odpady należy gromadzić w workach z podziałem na frakcje.

4. Ustala się następujące ilości odpadów odbieranych lub przyjmowanych w ramach opłaty:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych w PSZOK, a dostarczanych przez właściciela nieruchomości w ilości:

a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 4 Mg (tony) w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezawierających azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym gruzu, powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości,

b) dla rodzinnych ogrodów działkowych - 100 kg na działkę w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezawierających azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym gruzu, powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości,

2) odpadów zielonych przyjmowanych w PSZOK, a dostarczanych przez właściciela nieruchomości w ilości:

a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 100 kg odpadów zielonych miesięcznie,

b) dla rodzinnych ogrodów działkowych - 40 kg odpadów zielonych na działkę w roku kalendarzowym.

5. Dla pozostałych odpadów odbieranych bezpośrednio od właściciela nieruchomości oraz przyjmowanych w PSZOK w ramach opłaty nie określa się limitów ilościowych.

§ 4. Usługa, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 pkt 8, w § 2 ust. 1 pkt 3 i w § 3 ust. 1 pkt 6, tzn. mycie, dezynfekcja i dezynfekcja , będzie świadczona przez Gminę Bielsko-Biała z następującą częstotliwością:

1) pojemniki o pojemności do 0,24 m3 (240 litrów) - raz na rok,

2) pojemniki o pojemności od 1,1 m3 (1 100 litrów) - raz na kwartał.

§ 5. 1. Odbiór odpadów od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady "mokre" - 2 razy na tydzień,

b) odpady "suche" - 8 razy na miesiąc kalendarzowy,

c) zmieszane odpady komunalne - 2 razy na tydzień,

d) popiół - 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 4 razy na rok kalendarzowy.

2) w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej:

a) odpady "mokre" - 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

b) odpady "suche" - 2 razy na miesiąc kalendarzowy,

c) zmieszane odpady komunalne -1 raz na dwa tygodnie,

d) popiół - 2 razy na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące kalendarzowe w okresie od 1 maja do 30 września,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy na rok kalendarzowy.

2. W przypadkach uzasadnionych uwarunkowaniami danej nieruchomości odpady mogą być odbierane z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości, przy czym w okresie od 1 kwietnia do 31 października częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych oraz mokrych nie może być rzadsza niż 1 raz na tydzień z budynków wielorodzinnych i nie rzadsza niż 1 raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i szeregowej.

§ 6. Odbiór odpadów od właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będzie się odbywał z częstotliwością wskazaną w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym w okresie od 1 kwietnia do 31 października częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych oraz mokrych nie może być rzadsza niż 1 raz na tydzień z budynków wielorodzinnych i nie rzadsza niż 1 raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i szeregowej.

§ 7. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

1) odpady "mokre" - 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie 1 raz na miesiąc kalendarzowy wskazany przez właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) odpady "suche" - 1 raz na miesiąc kalendarzowy,

3) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie 1 raz na miesiąc kalendarzowy wskazanym przez właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadkach uzasadnionych uwarunkowaniami danej nieruchomości odpady mogą być odbierane z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 8. 1. Na terenie Gminy Bielsko-Biała funkcjonuje PSZOK.

PSZOK jest czynny przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Właściciele, o których mowa w § 1 i § 3, mogą dostarczać do PSZOK odpady posegregowane rodzajowo, zgodnie z poniższą listą:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - inne niż gruz,

2) gruz (ceglany, betonowy, bez domieszek innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych),

3) odpady zielone,

4) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony,

7) papier, karton,

8) tworzywa sztuczne (typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE, sprzęt rekreacyjny i sportowy, duże zabawki),

9) opakowania ze szkła,

10) opakowania z tworzyw sztucznych (folia opakowaniowa, butelki PET),

11) opakowania wielomateriałowe, typu tetrapack i inne pochodzące z gospodarstw domowych,

12) odpady problemowe (tekstylia, zużyty sprzęt sportowy, parasole, odzież, opakowaniowy styropian po sprzętach i urządzeniach gospodarstwa domowego itp.)

13) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym (przeterminowane leki, świetlówki, chemikalia, farby, opakowania po farbach, tuszach środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp.)

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) popiół, sadze z czyszczenia komina,

16) szyby i lustra.

3. Wyszczególnione w ust. 2 odpady przyjmowane są do PSZOK po wypełnieniu formularza przyjęcia odpadów do PSZOK.

4. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK zostaną wskazane odrębnie w regulaminie przyjmowania odpadów do PSZOK umieszczonym na stronie internetowej.

§ 9. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK oraz wszelkie skargi i wnioski zgłasza się:

1) w następujących terminach:

a) w sprawie nieprzyjęcia odpadów w PSZOK - w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia nieprzyjęcia odpadów w PSZOK,

b) w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu - w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów,

c) w sprawie innych nieprawidłowości (np. braku dostarczenia pojemnika, worka) - w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości,

2) w następujących formach:

a) pisemnej, tj. pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub nadać w polskiej placówce pocztowej na adres: Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała,

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji lub podpisem elektronicznym CC SEKAP.

2. Dopuszcza się możliwość zgłaszania pilnych interwencji w sprawie niewykonania usługi odbioru odpadów za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, pod warunkiem, że zgłoszenie dotyczące danej nieruchomości zostało wysłane na adres: odpadykomunalne@um.bielsko.pl z adresu e-mail podanego w złożonej dla tej nieruchomości deklaracji, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i zostało opatrzone imieniem i nazwiskiem właściciela nieruchomości oraz adresem nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 11. Z dniem wejścia w życie nin. Uchwały traci moc Uchwała Nr XLVII/1131/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 listopada 2014 r., poz. 6098).

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe