Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/221/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r.), wobec nie wniesienia uwag

Rada Miejska
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem", obejmuje obszar położony w obrębie Hałcnów, w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego, zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 1a - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z oznaczeniem granicy obszaru objętego planem miejscowym;

3) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. Zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej obszaru objętego planem.

2. Użyty w planie symbol identyfikujący teren składa się z:

1) liczby oznaczającej numer planu;

2) symbolu literowego dotyczącego przeznaczenia terenu.

3. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) zabudowie - należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą fragment terenu, na którym mogą być realizowane budynki; linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, balkonów, wykuszy, loggii, zadaszeń nad wejściami do budynków, schodów prowadzących do budynków itp.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 173_MN ustala się:

1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) w lokalach użytkowych, wydzielonych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - wyłącznie usługi podstawowe służące zaspokojeniu codziennych potrzeb mieszkańców takie jak: handel detaliczny, gabinety lekarskie, żłobki, punkty przedszkolne, działalność edukacyjna, punkty usług bankowych i pocztowych, drobne punkty usług (np. fryzjer, krawiec, szewc), drobne usługi biurowe (np. projektowe, prawnicze),

c) infrastruktura techniczna (obiekty, urządzenia, sieci), w tym urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z wyjątkiem źródeł energii przetwarzających energię wiatru,

d) obiekty małej architektury, zieleń,

e) zakaz lokalizacji zespołów garaży o liczbie stanowisk powyżej 3;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - w odległości 4 m od wschodniej i południowej granicy terenu zgodnie z rysunkiem planu,

b) forma zabudowy - wyłącznie wolno stojąca lub bliźniacza,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków mieszkalnych - 10 m,

- budynków garażowych, gospodarczych - 5 m,

d) maksymalna wysokość obiektów małej architektury mierzona od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu obiektu - 5 m,

e) maksymalna wysokość urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odnawialnymi źródłami energii - 3 m,

f) geometria dachów - dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych - od 30o do 45o; dla budynków garażowych, gospodarczych i obiektów małej architektury dopuszcza się dachy inne,

g) intensywność zabudowy:

- minimalna - 0,01,

- maksymalna - 1,0,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej lub jej części położonej w terenie oznaczonym symbolem 173_ MN,

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki budowlanej lub jej części położonej w terenie oznaczonym symbolem 173_ MN,

j) liczba miejsc do parkowania:

- minimum 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny oraz w przypadku lokali użytkowych dodatkowo minimum 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej usług,

- dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego:

- nakaz stosowania do celów grzewczych mediów nie powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) z zastrzeżeniem tiret drugie, bądź systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

- dopuszczenie stosowania do celów grzewczych węgla i jego pochodnych pod warunkiem zainstalowania wysokiej klasy urządzeń spełniających kryteria energetyczno-emisyjne,

- zakaz stosowania materiałów, powodujących zanieczyszczenie powietrza pyłem, do utwardzania nawierzchni drogowych i miejsc do parkowania,

b) dotyczące ochrony przed hałasem - dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) dotyczące ochrony krajobrazu:

- zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem tiret drugie,

- dopuszczenie umieszczania tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni do 0,7 m2 wyłącznie w postaci szyldów przy bramach wejściowych na ogrodzeniach i przy drzwiach wejściowych na elewacjach budynku - na wysokości do górnej krawędzi odpowiednio bramy lub drzwi,

- nakaz stosowania kolorystyki ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.),

- nakaz realizacji kolorystyki dachów w odcieniach brązu, grafitu bądź kolorystyki materiałów naturalnych;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) parametry sieci oraz warunki powiązania z układem zewnętrznym - odpowiednio do zapotrzebowania w media,

b) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy oraz budowy;

5) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 30%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/221/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/221/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/221/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe