Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.1. Wprowadzić opłatę targową na terenie Gminy Bieruń i ustalić dzienne stawki opłaty targowej od dokonywanej sprzedaży na targowiskach w wysokości określonej w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

3. Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

§ 2.1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do pobierania opłaty powołać inkasentów:

1) Urszulę Podbioł - zam. w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24;

2) Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o., ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze;

3) Joanna Kozub inspektor/kasjer Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu;

4) Magdalena Żołna inspektor Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu;

5) Anna Bednarczyk inspektor Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu;

6) Barbara Jeleń kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu;

7) Maria Watoła młodszy referent Referatu Drogowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla inkasentów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w wysokości 10 % prowizji od pobranej opłaty.

§ 3.1. Ustalić dwa terminy płatności pobranych opłat przez inkasentów:

1) Pierwszy termin - do należności pobranych w drodze inkasa w okresie od 1 do 15 dnia miesiąca - do 16 dnia każdego miesiąca.

2) Drugi termin - do należności pobranych w drodze inkasa w okresie od 16 do ostatniego dnia miesiąca - do 1 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.

§ 4.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1.01.2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik do Uchwały Nr XII/4/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26 listopada 2015 r.

wysokość dziennych stawek opłaty targowej w 2016 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Dzienna stawka opłaty w złotych

1.

Przy sprzedaży obnośnej

10,00 zł

2.

Przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t ładowności i innych pojazdów

20,00 zł

3.

Przy sprzedaży z samochodu pow. 3,5 t ładowności

28,00 zł

4.

Przy sprzedaży ze straganu (od straganu o powierzchni do 10 m2)

12,00 zł

5.

Od straganu o powierzchni powyżej 10 m2

20,00 zł


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.), 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe