Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/19/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651) oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.1. Znieść status pomnika przyrody, Dębu szypułkowego (Quercus robur), rosnącego w Bieruniu
przy ul. Chemików, na działce nr 1249/204, będącej własnością PHU TELPOL Sp.j.

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny drzewa i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe