Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/156/15 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Poz. 1515) i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późń. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność sportową w rozumieniu ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715) tj. stadiony i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno - higieniczne, trybuny;

2. budowle służące działalności sportowej (korty, boiska);

3. grunty i budowle zajęte na place zabaw;

4. grunty zajęte na cmentarze ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny cmentarzy (ZC) i ogrodzone wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle;

5. grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu/wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);

6. budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/575/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe