Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/135/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, 2 i 3, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735), art. 57 ustawy z dnia 25 czarwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stawki podatku od środków transportowych w skali roku podatkowego w następującej wysokości:

1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5482,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5505,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 5964,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 51.012,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 51.204,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 51.264,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej w zależności od zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) równej 12 ton i niższej niż 18 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami1.814,00 zł

- z 3 osiami242,00 zł

- z 4 osiami644,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.814,00 zł

- z 3 osiami496,00 zł

- z 4 osiami653,00 zł

2) równej 18 ton i niższej niż 26 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami2.532,00 zł

- z 3 osiami2.532,00 zł

- z 4 osiami653,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami2.657,00 zł

- z 3 osiami2.657,00 zł

- z 4 osiami1.019,00 zł

3) równej 26 ton i niższej niż 29 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami2.657,00 zł

- z 3 osiami2.657,00 zł

- z 4 osiami1.019,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.225,00 zł

- z 3 osiami2.657,00 zł

- z 4 osiami2.657,00 zł

4) równej 29 ton i wyższej

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami541,00 zł

- z 3 osiami992,00 zł

- z 4 osiami2.924,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.225,00 zł

- z 3 osiami1.542,00 zł

- z 4 osiami2.924,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) od 3,5 tony do poniżej 12 ton

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 51.566,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 51.644,00 zł

2) równej 12 ton do poniżej 31 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami548,00 zł

- z 3 osiami1.219,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami899,00 zł

- z 3 osiami1.685,00 zł

3) równej 31 ton do 36 ton włącznie

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami1.382,00 zł

- z 3 osiami1.219,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami2.261,00 zł

- z 3 osiami1.685,00 zł

4) powyżej 36 ton do poniżej 40 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami1.382,00 zł

- z 3 osiami1.219,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.895,00 zł

- z 3 osiami1.685,00 zł

5) równej 40 ton i wyższej

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 2 osiami2.384,00 zł

- z 3 osiami2.384,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 2 osiami1.895,00 zł

- z 3 osiami2.493,00 zł

4. od przyczepy lub naczepy ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ), która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitąw zależności od zawieszenia osi jezdnych i liczby osi

1) od 7 ton do poniżej 12 ton758,00 zł

2) równej 12 ton do poniżej 28 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią313,00 zł

- z 2 osiami1.012,00 zł

- z 3 osiami662,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią1.139,00 zł

- z 2 osiami1.139,00 zł

- z 3 osiami1.192,00 zł

3) równej 28 ton do 36 ton włącznie

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią313,00 zl

- z 2 osiami1.519,00 zł

- z 3 osiami1.519,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią549,00 zł

- z 2 osiami1.263,00 zl

- z 3 osiami922,00 zł

4) powyżej 36 ton

a) pneumatyczne lub uznane za równoważne

- z 1 osią313,00 zł

- z 2 osiami1.604,00 zł

- z 3 osiami1.604,00 zł

b) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- z 1 osią549,00 zł

- z 2 osiami1.663,00 zł

- z 3 osiami1.604,00 zł

5. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

1) mniejszej niż 22 miejsca

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 51.326,00 zl

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4, EURO 51.392,00 zł

2) równej 22 i więcej miejsc

a) posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 52.049,00 zł

b) nie posiadającego normy EURO 3, EURO 4 lub EURO 52.150,00 zł

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/260/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2011 r. poz. 4567).

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe