Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( M.P. z 2015 poz. 735)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala :

§ 1. Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dzienne stawki opłaty targowej, w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży płodów rolnych od indywidualnych producentów rolnych - 13 zł /od osoby/

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 14 zł /za 1 samochód/

3) przy sprzedaży z platformy, przyczepy kempingowej, samochodowej i ciągnikowej oraz samochodu ciężarowego o ładowności:

a) do 0,4 tony - 14 zł /za 1 pojazd/

b) powyżej 0,4 do 1,5 t - 20 zł /za 1 pojazd/

c) powyżej 1,5 do 3,5 t - 34 zł /za 1 pojazd/

d) powyżej 3,5 do 6,0 t - 51 zł /za 1 pojazd/

e) powyższej 6,0 t - 150 zł /za 1 pojazd/

4) a) przy sprzedaży obnośnej z ręki, wiadra, wózka ręcznego od indywidualnych producentów sprzedających wyroby swej pracy - nabiał, drób, króliki, warzywa, kwiaty oraz pozostałe /na wydzielonej części stałych stołów sprzedażnych/ - 2 zł /od osoby/

b) przy sprzedaży obnośnej artykułów niezależnie od branży - 7,50 zł /od osoby/

5) a) przy sprzedaży ze stoiska lub straganu towaru niezależnie od branży za zajęte stanowisko - 24 zł /za stanowisko/

b) przy sprzedaży ze stoiska lub straganu towaru niezależnie od branży za zajęte stanowisko na płycie przyległej do placu targowego od strony ul. Sobieskiego - 34 zł /za stanowisko/

6) za sprzedaż towaru przy stałym betonowym stale sprzedażnym / za wyjątkiem pkt 4 / - 14 zł /za stanowisko/

7) za sprzedaż towaru pod zadaszeniem przy stałym betonowym stole sprzedażnym - 21 zł /za stanowisko/

§ 3. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach i innych miejscach wyznaczonych jako miejsca targowe.

§ 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności za korzystanie z urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez jednostkę prowadzącą targowisko.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej będzie:

a) Głąbek Dorota

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% pobranej opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 7. Tracą moc:

1) uchwała Nr XLIX/424/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 239, poz. 3565),

2) uchwała Nr L/443/10 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 264, poz. 4260).

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe