Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/138/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 40,00 zł za jednego psa.

§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania w terminie do 30 czerwca każdego roku, a po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca danego roku.

§ 5. Opłatę wnosi się gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 PKO BP S.A.

§ 6. Zwolnienia ustawowe w opłacie od posiadania psów określa art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIX/425/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
5 października 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 239, poz. 3566).

§ 9. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe