Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/251/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku poz. 849 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

2) grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej służące potrzebom wszystkich mieszkańców z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

4) grunty, budynki lub ich części przeznaczone na cele pochówku osób zmarłych;

5) grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe