Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/252/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie Miasta Czeladź

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku poz. 1515/ art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 849 z późniejszymi zmianami/ i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1381 z późniejszymi zmianami/.

Rada Miejska w Czeladzi uchwala :

§ 1. Wprowadza się następujące wzory formularzy druków obowiązujących na terenie Miasta Czeladź stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego dla osób fizycznych -
załącznik nr 1;

2) dane o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach dla osób fizycznych - załącznik nr 2;

3) deklaracje na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową - załącznik nr 3;

4) deklaracje na podatek rolny przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej - załącznik nr 4;

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXXVI/1158/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości i podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/252/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/252/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/252/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/252/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe