Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/254/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2014 roku poz. 849 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Czeladź:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 576,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 840,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 996,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych jak niżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.104,00

1.152,00

13

14

1.152,00

1.200,00

14

15

1.200,00

1.356,00

15

1.500,00

1.656,00

Trzy osie

12

17

1.452,00

1.560,00

17

19

1.560,00

1.608,00

19

21

1.608,00

1.656,00

21

23

1.656,00

1.800,00

23

1.800,00

1 956,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.656,00

1.740,00

25

27

1.740,00

1.956,00

27

29

1.956,00

2.040,00

29

2.040,00

2.820,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 900,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia według stawek określonych jak niżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.200,00

1.260,00

18

25

1.440,00

1.500,00

25

31

1.560,00

1.680,00

31

1.740,00

2.220,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.620,00

1.980,00

40

2.100,00

2.880,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 756,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych jak niżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

780,00

816,00

18

25

840,00

900,00

25

960,00

1.020,00

Dwie osie

12

28

840,00

960,00

28

33

1.020,00

1.200,00

33

38

1.200,00

1.500,00

38

1.416,00

1.920,00

Trzy osie i wiecej

12

38

1.260,00

1.320,00

38

1.380,00

1.440,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :

a) mniejszej niż 22 miejsca - 720,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.500,00 zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/260/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe