Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6m oraz 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm),

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta Czeladź
w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 w Czeladzi deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Czeladź w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 w Czeladzi nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny określa się w formacie danych XML i jest on zgodny ze schematami publikowanymi
w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114),

2) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej, a wzorem nieelektronicznym jest taki, że pozostają one w relacji tożsamości,

3) deklaracje w formie elektronicznej przesyłać należy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem internetowym http://www.epuap.gov.pl/lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym http://www.sekap.pl/,

4) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114),

5) przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz
w sposób zapewniający ich ochronę przez nieuprawnionym dostępem.

§ 4. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością, której dotyczy deklaracja,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy deklaracja, a w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/589/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/256/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/256/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe