Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/262/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Czeladź oraz nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1515)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Seniorów Miasta Czeladź.

§ 2. Nadaje się Statut Radzie Seniorów Miasta Czeladź stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik do Uchwały Nr XVII/262/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 26 listopada 2015 r.

Statut Rady Seniorów Miasta Czeladź

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Rada Seniorów Miasta Czeladź, zwana dalej Radą, działa na obszarze Miasta Czeladź.

2. W skład Rady wchodzi od 5 do 9 członków.

Rozdział 2.
Tryb wyboru członków Rady Seniorów

§ 2. 1. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Czeladzi.

2. Skład osobowy Rady powoływany jest w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź.

3. W skład Rady:

1) wchodzi do trzech przedstawicieli osób starszych mieszkańców Czeladzi,

2) wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych w tym:

a) do czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez te podmioty, które działają na rzecz lokalnego środowiska osób starszych,

b) do dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących uniwersytet trzeciego wieku w Czeladzi, wskazanych w sposób ustalony przez te podmioty.

4. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 lit. a, wybierani są w drodze publicznego naboru.

5. Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza nabór kandydatów do Rady, o których mowa w ust. 4. Ogłoszenie zawiera wzory formularzy zgłoszeniowych, termin i miejsce ich składania.

6. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady, o których mowa w ust. 5, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź http://www.czeladz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

7. Warunkiem kandydowania do Rady jest złożenie w formie pisemnej, właściwych formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 5, wraz z listą podpisów pełnoletnich mieszkańców Czeladzi, popierających kandydata na członka Rady, stanowiących załączniki do ogłoszenia.

8. Niekompletne formularze zgłoszeniowe kandydatów do Rady podlegają odrzuceniu.

9. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą uwzględniane.

10. Burmistrz Miasta Czeladź powołuje w drodze zarządzenia, komisję do spraw wyboru członków Rady, ustalając jednocześnie jej tryb i zasady pracy. W skład komisji wchodzi:

1) osoba desygnowana przez Burmistrza, jako przewodniczący komisji;

2) przedstawiciel Rady Miejskiej w Czeladzi - jako członek, wskazany przez Radę Miejską w drodze uchwały;

3) przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Czeladź, do której należy realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - członek.

11. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby kandydatów na członków Rady, o których mowa w § 1 ust. 2, Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza dodatkowy nabór, według trybu określonego niniejsza uchwałą.

12. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na członków Rady, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. a, o wyborze decyduje liczba podpisów pełnoletnich mieszkańców Czeladzi, popierających kandydata na członka Rady, a przy równej liczbie podpisów, decyduje losowanie, które przeprowadza komisja o której mowa w ust. 10.

13. Losowanie, o którym mowa w ust. 12, przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów na członków Rady oznacza się numerami. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z numerami odpowiadające numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert przewodniczący komisji losuje taką liczbę kopert, aż zostanie uzyskany pełny liczbowy skład Rady, przewidziany dla przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. a. Przewodniczący komisji odczytuje wylosowane numery i okazuje je komisji. Odczytywane są także nazwiska i imiona kandydatów oznaczonych tymi numerami.

14. Komisja, o której mowa w ust. 10, sporządza protokół rozstrzygnięcia publicznego naboru i zamieszcza go na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź http://www.czeladz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

15. Odwołania członka Rady dokonuje Burmistrz Miasta Czeladź, w przypadku:

1) nieobecności członka Rady w jej pracach przez kolejnych 4 posiedzeń - na wniosek przewodniczącego Rady lub innego członka Rady;

2) na pisemny wniosek członka w sprawie rezygnacji z udziału w pracach Rady;

3) cofnięcia poparcia podmiotu zgłaszającego, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a.

16. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje:

1) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

2) w razie śmierci członka Rady.

17. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady, który wyłoniony był w drodze publicznego naboru, przeprowadza się dodatkowy nabór kandydatów na członków Rady, według trybu określonego niniejszą uchwałą.

18. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady, będącego przedstawicielem podmiotu prowadzącego uniwersytet trzeciego wieku, członkiem Rady zostaje kolejna osoba wskazana w sposób ustalony przez ten podmiot.

Rozdział 3.
Zasady działania Rady Seniorów

§ 3. 1. Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach.

2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

3. Pierwsze posiedzenie Rady:

1) zwołuje, otwiera i prowadzi, do chwili wyboru przewodniczącego Rady, Burmistrz Miasta Czeladź lub osoba przez niego wskazana,

2) zwoływane jest w ciągu 30 dni od daty zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Z wyborów sporządza się protokół.

5. Odwołanie osoby z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/2 członków Rady. Na tym samym posiedzeniu, dokonuje się wyboru na funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, według trybu określonego w ust. 4.

6. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje Radę na zewnątrz, a w szczególności:

1) ustala termin i porządek posiedzenia;

2) zwołuje i prowadzi posiedzenia;

3) zaprasza osoby i przedstawicieli instytucji lub organizacji merytorycznie związanych z tematyką posiedzenia Rady.

7. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 4. 1. Posiedzenia Rady odbywają się, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając proponowany porządek lub zakres problemów mających być przedmiotem jego pracy.

3. W uzasadnionych przypadkach, termin o którym mowa w ust. 2, może ulec skróceniu.

4. W razie niemożności udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przewodniczącego.

5. Posiedzenia Rady są jawne i odbywają się w Urzędzie Miasta Czeladź.

6. Wnioski i opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.

7. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma przewodniczący Rady.

8. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia;

2) porządek posiedzenia;

3) listę osób obecnych na posiedzeniu;

4) streszczenie omawianych spraw;

5) wnioski i opinie spisane w pełnym brzmieniu, wraz z wynikami głosowania.

9. Protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący Rady.

10. Przewodniczący przekazuje postanowienia Rady w formie wniosków i opinii Burmistrzowi Miasta Czeladź.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 5. 1. Zmiany Statutu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe