Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.14.73.2015 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 roku poz. 735), po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Gaszowice opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa się roczną stawkę opłaty pobieranej od osób fizycznych od posiadania psów obowiązującej na terenie Gminy Gaszowice w wysokości 30,00 zł za jednego psa.

§ 3. Opłatę od posiadania psów należy wpłacać bez wezwania do dnia 29 czerwca 2016 roku.

§ 4. 1. Zarządza się na terenie Gminy Gaszowice pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw:

1) w Gaszowicach - Czesława Kasperzec,

2) w Szczerbicach - Mieczysława Szymik,

3) w Piecach - Gabrielę Oślizło,

4) w Czernicy - Adama Mróz,

5) w Łukowie Śląskim - Witolda Czerny.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od sumy zainkasowanej i terminowo przekazanej na rachunek bankowy Gminy Gaszowice opłaty od posiadania psów.

4. Pobrana opłata powinna być przez inkasenta wpłacona na rachunek bankowy Gminy Gaszowice do dnia 30.06.2016 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.9.58.2014 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 roku, poz. 5495), a także Uchwała Nr OG-BR.0007.6.31.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, poz. 1001).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Masarczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe