| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu "Rodzina 3+"

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn zm. ) w zw. z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863 z późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Ślask.2015.258.4053), zmienionej Uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz.Urz.Woj. Ślask.2010.258.4053),

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na terenie Miasta Pszów Program "Rodzina 3+", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Krzystała


Załącznik do Uchwały Nr XII/85/2015
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Program "Rodzina 3+"

§ 1. 1. Program "Rodzina 3+", zwany dalej "Programem" skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Pszów.

2. Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o:

1) ustawie o pieczy zastępczej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332),

2) rodzicu (rodzicach) - należy przez to rozumieć:

a) rodzica (rodziców),

b) rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka zgodnie z przepisami ustawie o pieczy zastępczej,

c) opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) dziecka;

3) dziecku - należy przez to rozumieć również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną
pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w ustawie o pieczy zastępczej;

4) rodzinie wielodzietnej - należy przez to zrozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice)
lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18 roku życia ;

b) w wieku do ukończenia 20 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym planowo, zgodnie z przepisami odrębnymi nauka się zakończyła lub powinna się zakończyć, której członkami są rodzic (rodzice), małżonek rodzica, dzieci ;

5) uprawnionym - należy przez to rozumieć członka rodziny wielodzietnej, z zastrzeżeniem
przepisów Programu,

6) karcie - należy przez to rozumieć kartę "Rodzina 3+", której wzór stanowi załącznik nr 1
do Programu,

7) jednostkach samorządowych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, samorządowe
osoby prawne dla których założycielem jest Miasto Pszów ;

8) Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot nie powiązany kapitałowo, organizacyjnie,
strukturalnie z Miastem Pszów, który zawarł z Miastem Pszów umowę o współpracy w zakresie
realizacji Programu.

§ 2. Celem Programu jest zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb rodzin wielodzietnych w szczególności rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych oraz promocja rodziny, jako podstawowej i najważniejszej komórki społecznej.

§ 3. 1. Program realizowany będzie poprzez opracowanie, promocję i koordynację ulg zaproponowanych rodzinom wielodzietnym przez:

1) jednostki samorządowe,

2) Partnerów.

2. Ulgi, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć dóbr i usług :

1) kulturalnych,

2) sportowych,

3) rekreacyjnych i turystycznych,

4) edukacyjnych,

5) profilaktycznych,

6) prozdrowotnych,

7) komunikacyjnych i transportowych,

8) budowlanych ;

9) odzieżowych ;

10) elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych ;

11) związanych z naprawą sprzętu komputerowego, RTV, AGD, obuwia, odzieży, galanterii,

12) gastronomicznych,

13) kosmetycznych;

14) odnowy biologicznej;

15) fryzjerskich, które zostaną określone szczegółowo w umowie z Partnerem lub przez jednostki samorządowe, w przypadku ulg udzielanych przez te jednostki.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 umieszczają naklejkę "Rodzina 3+" w swoich siedzibach w szczególności w witrynach lub w kasach, której wzór stanowi załącznik numer 2 do Programu.

§ 4. 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku wraz z załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Programu .

2. Karta będzie wydawana bezpłatnie na wniosek rodzica (rodziców) złożony w Referacie Świadczeń Społecznych

3. Karta zawiera imię i nazwisko uprawnionego i uprawnia do skorzystania z ulg, o których mowa w Programie, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość uprawnionego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uprawnionych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b dokumentem tym może być wyłącznie legitymacja szkolna ;

4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi (rodzicom), który (którzy):

1) został (zostali) pozbawiony (pozbawieni) władzy rodzicielskiej lub który (których) władza rodzicielska została ograniczona przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, chyba że wykonuje (wykonują) władzę rodzicielską
w stosunku do co najmniej trojga dzieci, nie umieszczonych w pieczy zastępczej;

2) jako opiekun prawny (opiekunowie prawni) dziecka został (zostali) pozbawiony (pozbawieni) tego statusu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, chyba, że pozostaje (pozostają) opiekunem prawnym (opiekunami prawnymi) co najmniej jednego dziecka, nie umieszczonego w pieczy zastępczej;

3) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu nie jest (nie są) rodzicem zastępczym (rodzicami zastępczymi) lub nie prowadzi (nie prowadzą) rodzinnego domu dziecka.

5. Małżonek rodzica, któremu przyznano kartę traci prawo do karty w przypadku, gdy:

1) rodzic zmarł lub utracił prawo do posiadania karty,

2) unieważniono lub rozwiązano przez rozwód małżeństwo z rodzicem prawomocny orzeczeniem sądu.

6. Karta lub duplikat karty nie zostaną wydane osobie, która po złożeniu wniosku o przyznanie karty lub duplikatu karty, a przed ich wydaniem, przestała spełniać przesłanki konieczne
do posiadania karty.

§ 5. 1. Karta zostanie wydana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Kartę może odebrać uprawniony lub inna umocowana przez niego osoba w Referacie Świadczeń Społecznych

3. Karta jest ważna do dnia, w którym uprawniony przestanie spełniać przesłanki określone w Programie . Utrata ważności karty jednego z uprawnionych pozostaje bez wpływu
na ważność kart pozostałych uprawnionych w rodzinie wielodzietnej, pod warunkiem spełniania przez nich przesłanek określonych w Programie.

4. W przypadku zgubienia karty, zniszczenia karty, uszkodzenia karty w sposób uniemożliwiający identyfikację uprawnionego, uprawniony może złożyć w formie pisemnej, w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 Programu, wniosek o wydanie duplikatu karty, pod warunkiem jednoczesnego złożenia oświadczenie w formie pisemnej o utraceniu karty.

5. Wzór wniosku o wydanie duplikatu karty stanowi załącznik nr 4 do Programu .


Załącznik nr 1

do Programu "Rodzina 3+"

wzór Karty "Rodzina 3+"


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik nr 2

do Programu "Rodzina 3+"

wzór naklejki "Rodzina 3+"infoRgrafika


Załącznik nr 3

do Programu "Rodzina 3+"

Pszów, dnia ……………………..

Burmistrz Miasta Pszów
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów

………………………………………………….

………………………………………………….

/imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców/*

………………………………………………….

/adres zamieszkania/

Nr kart ………………………………….………

………………………………………………….

………………………………………………….

/nr PESEL/

…………………………………………………..

/nr telefonu/

…………………………………………………..

/adres e-mail/

Wniosek o wydanie karty "Rodzina 3+"

Zwracam się/zwracamy się* z wnioskiem o wydanie kart "Rodzina 3+", które uprawniają do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie "Rodzina 3+" i oświadczam/oświadczamy*, że :

1 . Moja/nasza* rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod w/w adresem:

1) …………………………………………………………………………………………

/ imię i nazwisko wnioskodawcy, data urodzenia, nr PESEL/

2) …………………………………………………………………………………………

/ imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/

3) …………………………………………………………………………………………..

/ imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/

4) ………………………………………………………………………………………….

/ imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/

5) ………………………………………………………………………………………….

/ imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/

6) …………………………………………………………………………………………..

/ imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/

7) ………………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/

8) ………………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/ ;

2. Jako rodzic/ rodzice*, małżonek rodzica, nie jestem/nie jesteśmy* pozbawiony/pozbawieni* władzy rodzicielskiej ani ograniczony/ograniczeni* we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej .

3. Zobowiązuję się/zobowiązujemy się* do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Miasta Pszów o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

4. Oświadczam/oświadczamy*, że wyrażam/wyrażamy* zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Miasto Pszów na potrzeby realizacji Programu "Rodzina 3+" - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. z 2002 r. (tj. Dz. U. 2014 r., poz.1182), do czego jestem/jesteśmy* w pełni uprawniony/uprawnieni*.

…………………………………………………………..
czytelny podpis wnioskodawcy/czytelne podpisy wnioskodawców*

* - podkreślić właściwe

Załączniki :

1. W przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kopię postanowienie właściwego sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku / oryginał do wglądu /.

2. W przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kopię postanowienia właściwego sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazach we wniosku / oryginał do wglądu /.

3. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole ponadgimnazjalnej do wniosku należy dołączyć kopię legitymacji szkolnej /oryginał do wglądu/ .

ADNOTACJE URZĘDOWE

Karty wydaje się na osobom wskazanym w pkt. ……………………………………………

Pszów, dnia ……………………………

Zatwierdzam………………………

Potwierdzam/potwierdzamy* odbiór kart …....................................

…………………………

/data i podpis /

* - podkreślić właściwe


Załącznik nr 4

do Programu "Rodzina 3+"

Pszów, dnia….........................

Burmistrz Miasta Pszów
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów

….....................................................

….....................................................

….....................................................

imię i nazwisko rodzica/rodziców*

Wniosek o wydanie duplikatu karty "Rodzina 3+"

Oświadczam/oświadczamy*, że karta "Rodzina 3+" numer ...........................................................

…..................................., została utracona.

Jednocześnie wnoszę/wnosimy* o wydanie duplikatu karty dla :

1 ....................................................................................................................

2 ....................................................................................................................

3 ....................................................................................................................

…................................................

………………………………….

czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców*

potwierdzam/potwierdzamy* odbiór kart …....................................

………………………….

/data i podpis /

* - podkreślić właściwe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »