Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1484)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych (w złotych):

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton i ponizej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

powyżej 3,5 do

5,5 włącznie

powyżej 5,5 do

9 włącznie

powyżej 9

i poniżej 12

Posiadają certyfikat EURO

600,00

960,00

1.200,00

Nie posiadają certyfikatu EURO

690,00

1.070,00

1.300,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton :

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

2 osie

od

mniej niż

zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12 i powyżej

1.600,00

1.630,00

3 osie

12

18

1.680,00

1.690,00

18 i powyżej

2.160,00

2.170,00

4 osie i więcej

12

26

2.160,00

2.170,00

26

29

2.700,00

2.710,00

29 i powyżej

2.700,00

2.930,00

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 738,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

2 osie

od

mniej niż

zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

inny system

zawieszenia osi

12

25

31

25

31

36

964,00

1.296,00

1.514,00

1.194,00

1.514,00

2.036,00

36 i powyżej

1.572,00

2.098,00

3 osie i więcej

12

40

40

44

1.410,00

1.864,00

1.824,00

2.636,00

44 i powyżej

1.968,00

2.636,00

3. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton: 426,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

1 oś

od

mniej niż

zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

12

25

420,00

528,00

25 i powyżej

528,00

631,00

2 osie

12

28

33

28

33

38

446,00

648,00

902,00

548,00

892,00

1.366,00

38 i powyżej

1.318,00

1.972,00

3 osie i więcej

12

38

744,00

1.080,00

38 i powyżej

1.070,00

1.366,00

4. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca: 728,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca: 1.796,00 zł


§ 2. Traci moc uchwała moc uchwała Nr XLIX/336/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2016r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Czesław Krzystała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe