Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/94/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu pszczyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w przepisach art. 90 ust. 1a, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, przyznawanych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania iwykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3) organie dotującym - należy przez to rozumieć Powiat Pszczyński;

4) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący, prowadzącą szkołę lub placówkę;

5) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;

6) szkole - należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół i placówek oświatowych.

§ 3. 1. Wysokość należnej dotacji oblicza się jako iloczyn kwoty podstawy obliczenia dotacji i rzeczywistej liczby uczniów.

2. Jako podstawę obliczenia dotacji przyjmuje się wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia:

1) dla niepublicznych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w wysokości, jaką przewidziano na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pszczyński
w danym roku budżetowym;

2) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Pszczyńskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Pszczyńskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;

3) dla niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w kwocie takiej, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pszczyński w danym roku budżetowym.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej, złożony w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Osoba prowadząca informuje o zmianie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w terminie
14 dni od ich wystąpienia.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji w danym miesiącu jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przez osobę prowadzącą w terminie do dnia 10 każdego miesiąca:

1) miesięcznej pisemnej informacji o liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca;

2) w przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2 dodatkowo miesięcznej informacji o liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji z uwzględnieniem przepisu art. 90 ust.3h i 3i ustawy.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustalona na 31 grudnia danego roku kwota, o którą należałoby pomniejszyć lub powiększyć dotację wypłaconą dla szkół, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2:

1) zostaje wypłacona w miesiącu styczniu następnego roku - w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej do grudnia jest niższa od kwoty należnej,

2) podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Pszczyńskiego - w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej do grudnia jest wyższa od kwoty należnej.

4. W przypadku stwierdzenia przez osobę prowadzącą nieprawidłowości w informacji, o których mowa w ust. 1, osoba prowadząca jest zobowiązana do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu niezwłocznie korekty informacji.

§ 6. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1) składania rozliczenia dotacji, stanowiącego informację o wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej w tym roku dotacji;

2) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez szkołę dotacji udzielonej przez organ dotujący;

3) zamieszczania na dowodzie księgowym adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej przez organ dotujący w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji oraz opisem przeznaczenia wydatku.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 osoba prowadząca przekazuje organowi dotującemu w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą za cały rok budżetowy do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji następuje do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

5. W przypadku zaprzestania działalności szkoły osoba prowadząca przedstawia rozliczenie, o którym mowa
w ust.1 pkt 1 i dokonuje zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 7. 1. Powiat może kontrolować dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania w siedzibie placówki dotowanej, w celu sprawdzenia prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Kontrolujący ma prawo żądać od osoby prowadzącej placówkę pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostaje protokół.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLV/365/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie
14 dni od dnia ogłoszenia uchwały.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandoła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/15
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/94/15
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/94/15
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe