Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/95/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1445) w związku z art. 90 ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu pszczyńskiego
w danym roku budżetowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie
14 dni od dnia ogłoszenia uchwały.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandoła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe