Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/102/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla 2 osób

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445) oraz art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137)
- dot. wydania dowodu rejestracyjnego, art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U.
z 2015r. poz. 155) - dot. wydania prawa jazdy

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Zwalnia się z opłaty za wydanie dokumentów dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy dla mieszkańców Rudziczki ulica Tęczowa 14, objętych zmianą administracyjną, spowodowaną zmianą numeru z "7" na "14" budynku mieszkalnego zlokalizowanego w gminie Suszec, w związku z:

1) Zawiadomieniem Nr GPN.6624.52.2015 z dnia 09 września 2015r. Wójta Gminy Suszec w sprawie dokonania zmiany administracyjnej, spowodowaną zmianą numeru z "7" na "14" budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Rudziczce, gmina Suszec.

2) Jednostkowa kwota zwolnienia z opłaty za wymianę:

a) dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł:

b) opłaty ewidencyjnej - 0,50 zł.

3) Jednostkowa kwota zwolnienia z opłaty za wymianę:

a) prawa jazdy - 100,00 zł:

b) opłaty ewidencyjnej - 0,50 zł.

§ 2. Zwolnienie z opłaty za wydanie dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy przysługuje mieszkańcom Rudziczki ulica Tęczowa 14 wyłącznie, jeżeli przyczyną wymiany w/w dokumentów jest zmiana numeru budynku mieszkalnego z "7" na "14".

§ 3. Zwolnienie z opłat przysługuje do końca grudnia 2015 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Barbara Bandoła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe