Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin wprowadzić następujące zmiany:

1) nadać nowe brzmienie § 1 ust. 1:

"1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych o liczbę godzin zajęć stanowiącą iloczyn tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych i wskaźnika obniżki, określonego w § 1 ust. 2-12 niniejszej uchwały, z zaokrągleniem uzyskanej wartości do liczby całkowitej w dół (dla wartości do 0,5 po przecinku) lub w górę (dla wartości od 0,51 po przecinku)."

2) nadać nowe brzmienie § 4:

"1. Tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się jako wynik dzielenia liczby realizowanych godzin zajęć przez sumę ilorazów realizowanych przez niego godzin zajęć na danym stanowisku i liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych na danym stanowisku.

2. Tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, zaokrągla się do pełnych godzin w dół (dla wartości do 0,5 po przecinku) lub w górę (dla wartości od 0,51 po przecinku)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin wynika ze stanowiska nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe