Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2016 roku w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 470,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 824,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1144,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, liczbie osi i rodzaju zawieszenia:

a) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 15 ton - 1276,00 zł;

- od 15 ton - 1422,00 zł

b) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej niż 15 ton - 1422,00 zł;

- od 15 ton - 1882,00 zł;

c) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do nie mniej niż 23 ton - 1602,00 zł;

- powyżej 23 ton - 1956,00 zł;

d) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do nie mniej niż 23 ton - 1956,00 zł;

- powyżej 23 ton - 2514,00 zł;

e) pojazd posiadający cztery osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

- od 12 ton do nie mniej niż 29 ton - 1988,00 zł;

- powyżej 29 ton - 2468,00 zł;

f) pojazd posiadający cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do nie mniej niż 29 ton - 2468,00 zł;

- powyżej 29 ton - 2618,00 zł;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1440,00 zł;

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

a) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do nie mniej niż 36 ton - 1528,00 zł;

- powyżej 36 ton - 2022,00 zł;

b) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do nie mniej niż 36 ton - 1882,00 zł;

- powyżej 36 ton - 2172,00 zł;

c) pojazd posiadający trzy osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do 40 ton włącznie - 2168,00 zł;

- powyżej 40 ton - 2206,00 zł;

d) pojazd posiadający trzy osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do 40 ton włącznie - 2066,00 zł;

- powyżej 40 ton - 2578,00 zł;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 778,00 zł;

6) od przyczep i naczep, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz rodzaju zawieszenia:

a) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do nie mniej niż 25 ton - 786,00 zł;

- powyżej 25 ton - 826,00 zł;

b) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do nie mniej niż 25 ton - 826,00 zł;

- powyżej 25 ton - 924,00 zł;

c) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 33 ton - 856,00 zł;

- od 33 ton do 38 ton włącznie - 1078,00 zł;

- powyżej 38 ton - 1302,00 zł;

d) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej niż 33 ton - 1078,00 zł

- od 33 ton do 38 ton włącznie - 1470,00 zł;

- powyżej 38 ton - 1930,00 zł;

e) pojazdy trzyosiowe i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 33 tony - 1172,00 zł;

- od 33 ton do 38 ton włącznie - 1248,00 zł;

- powyżej 38 ton - 1286,00 zł;

f) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej niż 33 tony - 1422,00 zł;

- od 33 ton do 38 ton włącznie - 1608,00 zł;

- powyżej 38 ton - 1736,00 zł;

7) Autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1108,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1996,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opieki społecznej lub działań przeciwpożarowych - nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami tych środków. Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są do składania w terminie do 15 lutego lub w przeciągu 14 dni (jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku podatkowego) deklaracji na dany rok podatkowy według wzoru ustalonego w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Rada Gminy zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych uwzględniając ich maksymalną oraz minimalną wysokość. W niniejszej uchwale określono stawki podatkowe, które mieszczą się w przedziale stawek minimalnych i maksymalnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe