Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 65/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 735)

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Boronów następujące stawki podatku od nieruchomości:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka zł/m2

1

Od gruntów

a.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,86

b.

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

4,58

c.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni , z zastrzeżeniem:

- gruntów zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych oznaczonych w ewidencji

gruntów jako "dr" bez klasyfikacji od 1 m2 powierzchni z wyjątkiem gruntów związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą

0,26

0,09

d.

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,00

2

Od budynków lub ich części:

a.

Mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,72

b.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej

20,66

c.

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,68

d.

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,65

e.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,93

f.

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2%

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 54/XI/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe