| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 65/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 735)

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Boronów następujące stawki podatku od nieruchomości:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka zł/m2

1

Od gruntów

a.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,86

b.

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

4,58

c.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni , z zastrzeżeniem:

- gruntów zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych oznaczonych w ewidencji

gruntów jako "dr" bez klasyfikacji od 1 m2 powierzchni z wyjątkiem gruntów związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą

0,26

0,09

d.

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,00

2

Od budynków lub ich części:

a.

Mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,72

b.

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej

20,66

c.

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,68

d.

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,65

e.

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,93

f.

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2%

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 54/XI/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »