Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 67/XII/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz.1515), art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (MP z 2015, poz.735)

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową od wszelkich towarów pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej na terenie Gminy Boronów dokonujących sprzedaży na targowisku oraz w innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż podlegająca opłacie targowej.

2. Ustala się następujące stawki opłaty targowej:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka w zł.

1.

z ręki, kosza, skrzynki i ze stoiska do 2 m2 włącznie

8,00

2.

a) ze stoiska o pow. powyżej 2 m2 do 6 m2 włącznie

15,00

b) samochodu lub innego pojazdu zajmującego pow. powyżej 2 m2 do 6 m2 włącznie

3.

a) ze stoiska o pow. powyżej 6 m2 do 15 m2 włącznie

26,00

b) samochodu lub innego pojazdu zajmującego pow. powyżej 6 m2 do 15 m2 włącznie

4.

a) ze stoiska o pow. powyżej 15 m2

33,00

b) samochodu lub innego pojazdu zajmującego pow. powyżej 15 m2

§ 2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci wyznaczeni odrębną uchwałą.

§ 3. Ustala się wysokość prowizji od zainkasowanych kwot opłaty targowej bez zróżnicowania dla wszystkich inkasentów w wysokości 12 %.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr 56/XI/2015 z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe