Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/136/15 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA CIESZYNA

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Na terenie Miasta Cieszyna wprowadzić opłatę targową.

§ 2. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży:

1. artykułów rolno - spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

do 1 m2

1,00 zł

2. artykułów rolno - spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych z wyznaczonego miejsca do handlu, samochodu lub przyczepy

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

do 3 m2

6,00 zł

powyżej 3 m2 do 6 m2

12,00 zł

powyżej 6 m2 do 12 m2

18,00 zł

powyżej 12 m2 do 18 m2

24,00 zł

powyżej 18m2 do 24 m2

30,00 zł

powyżej 24 m2 do 30 m2

36,00 zł

powyżej 30 m2

42,00 zł

3. artykułów rolno - spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych ze straganów lub innych urządzeń o wyznaczonej powierzchni nie wymienionych w punkcie 2

powierzchnia straganu lub innego urządzenia

wysokość opłaty

do 5 m2

6,00 zł

powyżej 5 m2 do 8 m2

8,00 zł

powyżej 8 m2

10,00 zł

4. artykułów spożywczych konfekcjonowanych oraz artykułów przemysłowych i innych sprzedawanych z wyznaczonego miejsca do handlu, samochodu lub przyczepy

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

do 3 m2

12,00 zł

powyżej 3 m2 do 6 m2

24,00 zł

powyżej 6 m2 do 12 m2

36,00 zł

powyżej 12 m2do 18 m2

48,00 zł

powyżej 18 m2 do 24 m2

60,00 zł

powyżej 24m2 do 30 m2

72,00 zł

powyżej 30m2

84,00 zł

5. artykułów spożywczych konfekcjonowanych oraz artykułów przemysłowych i innych sprzedawanych ze straganów lub innych urządzeń o wyznaczonej powierzchni nie wymienionych w punkcie 4

powierzchnia straganu lub innego urządzenia

wysokość opłaty

do 5 m2

22,00 zł

powyżej 5 m2 do 8 m2

26,00 zł

powyżej 8 m2

30,00 zł

6. artykułów spożywczych do bezpośredniej konsumpcji sprzedawanych z tzw. punktów małej gastronomii (wózki, przyczepy i inne urządzenia)

rodzaj urządzenia

wysokość opłaty

z wózka gastronomicznego do 2 m2

20,00 zł

z przyczepy lub innego urządzenia

24,00 zł

7. poza wyznaczonym miejscem lub urządzeniem, o którym mowa w punktach od 1 do 6 lub poza powierzchnią, za którą płacony jest podatek od nieruchomości

zajmowana powierzchnia terenu

wysokość opłaty

do 1 m2

6,00 zł

za każdy następny 1 m2

6,00 zł

§ 3. W miesiącach styczniu, lutym, marcu, lipcu i sierpniu roku podatkowego stawki dziennej opłaty targowej określone w § 2 obniża się o 50 %.

§ 4. Wyłączyć z poboru opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w ramach kiermaszy okolicznościowych, festynów, festiwali oraz imprez miejskich.

§ 5. W rozumieniu niniejszej Uchwały, za artykuły rolno - spożywcze nieprzetworzone uważa się również sadzonki drzew, krzewów owocowych i ozdobnych oraz sadzonki kwiatów, a także mięso, wędliny oraz ryby surowe i wędzone.

§ 6. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasenta na targowiskach na terenie Miasta Cieszyna - Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie - REGON - 072796313, NIP - 548-23-49-814 i ustalić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 0,1% pobranych kwot, płatne na podstawie faktury VAT wystawionej za okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 7 uchwały.

§ 7. Ustalić terminy płatności opłaty targowej przelewem przez inkasenta na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

a) do dnia 20 każdego miesiąca z kwot pobranych od 1 do 15 dnia danego miesiąca,

b) do dnia 5 następnego miesiąca z kwot pobranych w dniach od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

§ 8. Opłata targowa płatna jest gotówką na żądanie inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty prowadzące sprzedaż.

§ 9. W razie odmowy uiszczenia należnej opłaty targowej przez podmioty dokonujące sprzedaży podlega ona ściągnięciu w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Krzysztof Kasztura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe