Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII.185.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 30 listopada 2015r.

zmiany Uchwały Nr X.93.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Wojkowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr X.93.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, zwanej dalej uchwałą § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Dotacja udzielana jest na każde dziecko uczęszczające do innej formy wychowania przedszkolnego, wykazane w informacji miesięcznej o liczbie dzieci z uwzględnieniem: dzieci niepełnosprawnych (z określeniem rodzaju niepełnosprawności), objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz zamieszkałych na terenie innych gmin, składanej przez osobę prowadzącą do Burmistrza w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach.

2. Miesięczna kwota dotacji obliczana na podstawie informacji, o której mowa w ust.1 i wypłacana jest do końca miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, kiedy wypłacana jest do 15 grudnia, na rachunek bankowy innej formy wychowania przedszkolnego. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.".

§ 2. 1. Zmienić załącznik nr 2 do uchwały Nr X.93.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienić załącznik nr 3 do uchwały Nr X.93.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.185.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 30 listopada 2015 r.

………………………………………..

osoba prowadząca niepubliczną

inną formę wychowania przedszkolnego

Burmistrz

Miasta Wojkowice

INFORMACJA MIESIĘCZNA
o aktualnej liczbie dzieci w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego
wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca ……………….. 20….. roku.

…………………………….........................................................................................................

nazwa i adres niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

…………………………………………………………………………………………………..

1. Informacja o aktualnej liczbie dzieci :

Ogółem liczba dzieci

………………

w tym :

dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego *

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju **

ogółem

liczba dzieci

rodzaj niepełnosprawności

będących

mieszkańcami

Miasta

Wojkowice

niebędących

mieszkańcami

Miasta

Wojkowice

Ogółem :
2. Informacja o zmianie rachunku bankowego *** :


Nowy numer rachunku bankowego , na który ma być przekazywana dotacja :

……………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam , że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym .……………………………………

Podpis i pieczęć wnioskodawcy

.....................................

miejscowość/data* dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

** dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

*** wypełnić w przypadku zmiany numeru rachunku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.185.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 30 listopada 2015 r.

………………………………………..

osoba prowadząca niepubliczną

inną formę wychowania przedszk.

Burmistrz

Miasta Wojkowice

ROZLICZENIE DOTACJI
przekazanej niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego
przez Miasto Wojkowice w …….. roku

…………………………….........................................................................................................

nazwa i adres niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

…………………………………………………………………………………………………..

1. Rozliczenie dotacji za poszczególne miesiące :

Lp

Miesiąc

Miesięczna liczba uczniów

W tym liczba

uczniów

niepełnosprawnych*

W tym liczba

uczniów objętych wczesnym

wspomaganiem

rozwoju**

Kwota dotacji

należnej

Kwota dotacji

otrzymanej

1.

styczeń

2.

luty

3.

marzec

…..

……..

12

grudzień

Razem :

Kwota niewykorzystanej dotacji : ……….. zł

Kwota dotacji do wyrównania (dopłata ): ………….. zł

2. Rozliczenie dotacji według rodzaju wydatków :


Rodzaj wydatków

Kwota wydatków

poniesionych

Wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz składki

od wynagrodzeń

Zakup pomocy dydaktycznych , innych towarów

i usług

Koszty utrzymania pomieszczeń oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki i realizacją statutowych zadań

Razem wydatki :

Oświadczam , że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym .……………………………………

Podpis i pieczęć wnioskodawcy

.....................................

miejscowość/data* dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno -

Pedagogiczną

** dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię

Psychologiczno - Pedagogiczną

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe