Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII.186.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Wojkowice, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 58 ust.1 i art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1457 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości - 200 zł.

§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości - 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 3. Ustala się maksymalną stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości - 12 zł.

§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) , których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego samego żłobka, zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1, do wysokości 150 zł za każde dziecko.

2. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1 następuje na wniosek uprawnionego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe