Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Żarnowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045)

Rada Gminy w Żarnowcu
uchwala

§ 1. 1) Wzór informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (załącznik Nr 1);

2) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (załącznik Nr 2);

3) Wzór deklaracji na podatek rolny (załącznik Nr 3);

4) Wzór deklaracji na podatek leśny (załącznik Nr 4).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenie wzorów deklaracji informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i leśny na terenie Gminy Żarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe