Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 482/XXVI/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik w części dotyczącej § 4 ust. 2 z powodu postanowienia o możliwości udzielania dotacji celowych na zadania realizowane w okresie przekraczającym okres jednego roku kalendarzowego, nie dłuższym niż 3 lata, pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie miasta, co w sposób istotny narusza art. 211 ust. 1-4, art. 250 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) poprzez naruszenie zasady roczności budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2 listopada 2015 roku.

W dniu 17 listopada 2015r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 466/XXV/2015 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Rybnika.

Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby, o terminie którego powiadomiono organy Miasta, z pouczeniem że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.).

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w części badanej uchwały istotne naruszenie prawa, będące podstawą do stwierdzenia nieważności § 4 ust. 2 tej uchwały.

Podstawą podjętego rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą podjętą między innymi na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn.zm.) Rada Miasta Rybnika określiła warunki i tryb finansowania zadania własnego, obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz wskazała cel publiczny z zakresu sportu, który Miasto Rybnik zamierza osiągnąć.

W § 4 ust. 1 Rada Miasta Rybnika postanowiła, że działające na terenie Miasta Rybnika kluby sportowe, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku a będą realizować cel publiczny określony uchwałą, mogą ubiegać się o dotacje celowe.

Natomiast w § 4 ust. 2 uchwały zapisano:

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji celowych na zadania realizowane w okresie przekraczającym okres jednego roku kalendarzowego, nie dłuższym jednak niż 3 lata, pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie Miasta.

Pełnomocnik Miasta obecny na posiedzeniu Kolegium w dniu 26 listopada 2015r., wyjaśnił, że intencją Rady Miasta było zapewnienie długoterminowego finansowania zadania realizowanego przez klub sportowy.

Rozpatrując sprawę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, klub sportowy działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, podjętej na podstawie art. 27 ust. 2, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Skoro do udzielania dotacji mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, to w ocenie Kolegium nie jest możliwe warunkowanie udzielenia dotacji dla klubu sportowego, na zadania realizowane w okresie przekraczającym okres jednego roku kalendarzowego, zabezpieczeniem środków (na ten cel) w budżecie Miasta.

Definicję budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera wspomniana powyżej ustawa o finansach publicznych, do której odwołanie zawiera art. 28 ustawy o sporcie.

Na mocy art. 211 ustawy o finansach publicznych:

- budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (ust. 1),

- jest uchwalany na rok budżetowy(ust. 2),

- rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy (ust. 3),

- podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa (ust. 4).

W ocenie Kolegium, jeśli zatem budżet jest planem na okres jednego roku kalendarzowego to nie jest możliwe zabezpieczanie tam środków na okres dłuższy niż ten rok, w którym budżet obowiązuje.

Ponadto, zgodnie z art. 250 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego udzielając dotacji celowej zawiera z podmiotem dotowanym umowę, w której między innymi zobowiązany jest określić termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Jak z tego wynika, sam ustawodawca wskazuje graniczny termin, do którego należy wykorzystać dotację. Nie ma zatem możliwości ani zabezpieczenia w budżecie, ani wykorzystania dotacji w dłuższym niż rok budżetowy, czyli kalendarzowy, okresie. Wszystkie zaplanowane a nie zrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają bowiem z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Jest to jedna z ogólnych reguł finansów publicznych.

Kolegium RIO zwraca uwagę, że organ jednostki samorządu terytorialnego wykonując przyznaną mu kompetencję, zawartą w upoważnieniu ustawowym nie jest uprawniony do regulowania tego co zostało już ustawowo uregulowane, ani do szerszego stosowania istniejących norm prawnych.

Pozostawienie przytoczonego wcześniej, z badanej uchwały, zapisu § 4 ust. 2 skutkowałoby ustaleniem przez Radę Miasta Rybnika odmiennej od ustawodawcy reguły dotyczącej okresu obowiązywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych stwierdziło nieważność § 4 ust. 2 badanej uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.

Na niniejszą uchwałę Miastu Rybnik przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe