Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 484/XXVI/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w części obejmującej zapis zawartego w załączniku nr 1 do uchwały wyrażenia o brzmieniu, cyt.: "Świadomy odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania szkoły." - z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - polegającego na przekroczeniu upoważnienia ustawowego przysługującego organowi stanowiącemu powiatu poprzez zamieszczenie obowiązkowego oświadczenia o świadomości karnej skarbowej za podanie niezgodnych danych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 października 2015 roku. W dniu 17 listopada 2015 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 424/XXV/2015 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały, o terminie którego powiadomiono organy Powiatu z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. W posiedzeniu Kolegium Izby, które odbywało się w dniu 26 listopada 2015 roku uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Prowadząc postępowanie nadzorcze, Kolegium stwierdziło w badanej uchwale istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło na tle przedstawionego poniżej stanu faktycznego i prawnego sprawy.

W uchwale Nr XIV/69/15 z dnia 22 października 2015 roku, podjętej na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w przepisach art. 90 ust. 1a, ust. 3 i ust. 3a ustawy o systemie oświaty oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, jak również podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W zapisach § 1 uchwały uregulowano słowniczek pojęć zawartych w uchwale, w § 2 uregulowano wysokość należnej dotacji wraz z podstawą jej obliczania. Kolejne postanowienia § 3 do § 5 uchwały dotyczą informacji miesięcznych, trybu oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Dalsze postanowienia uchwały miedzy innymi powierzają wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu, regulują kwestię utraty mocy obowiązującej wcześniejszych uchwał oraz wskazują jej ogłoszenie i termin wejścia w życie. W załączniku nr 1 do badanej uchwały o tytule "Wniosek o udzielenie dotacji" zawarto natomiast obowiązkową klauzule dotyczącą oświadczenia przez składającego wniosek o świadomości odpowiedzialności wynikających z przepisów kodeksu karnego skarbowego, o treści, cyt.: "Świadomy odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania szkoły."

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji - co wynika z uregulowania art. 90 ust. 4 ww. ustawy o systemie oświaty.

Oceniając zgodność przedmiotowej uchwały z prawem, przede wszystkim należy wskazać na cytowaną powyżej normę prawną art. 90 ust. 4 ustawy. Z treści powołanego przepisu nie wynika, upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do regulowania, czy przytaczania konsekwencji, odpowiedzialności wynikającej z przepisów karnych skarbowych.

Zawarte w załączniku nr 1 do badanej uchwały obligatoryjne do złożenia na piśmie oświadczenie o świadomości odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem (art. 82 Kodeksu karnego skarbowego) nie jest poparte jakąkolwiek normą prawną, z której wynikałaby kompetencja dla Rady Powiatu do zamieszczenia we wzorze wniosku o udzielenie dotacji oświadczenia
o takiej treści i nakładania takiego obowiązku na składających wniosek. Żaden przepis prawa nie upoważnia rady do wymagania złożenia oświadczenia o posiadaniu wiedzy odnośnie odpowiedzialności karnej skarbowej przez osobę składającą wniosek. Przepisy ustawy o oświacie nie uzależniają wnioskowania o udzielenie dotacji od złożenia takiego oświadczenia. Jednakże wobec takiego uregulowania wzoru wniosku o udzielenie dotacji, w przypadku Powiatu, nie będzie możliwe wnioskowanie o dotację bez jednoczesnego złożenia oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej skarbowej. Odpowiedzialność karna skarbowa za czyny związane z narażeniem finansów publicznych na uszczuplenie poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji została kompleksowo uregulowana w ustawie z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyżej zaprezentowane powody, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) - stwierdziło nieważność badanej uchwały w części opisanej w § 1 niniejszej uchwały.

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe