Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Bestwina

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bestwina:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,74 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 22,36 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,60 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,65 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,56 zł

2. Od budowli:

a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem określonym w pkt. 2 lit. b niniejszej uchwały

b) 0,1% służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m2 powierzchni 0,82 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

- od 1 hektara powierzchni 4,58 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni 0,23 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

- od 1 m2 powierzchni 3,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty stanowiące drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr", z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr II/9/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2015 roku.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanclik


Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina

Podatek od nieruchomości pobiera się na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Zgodnie z jego treścią Rada Gminy w drodze Uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 7 ust. 3 Rada Gminy może wprowadzić inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe. Rada Gminy Bestwina co roku swoja uchwałą, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to że może ustalić wysokość stawek podatkowych w zakresie ustawowych limitów. Ponadto może określać zwolnienia przedmiotowe z podatków i różnicować stawki w zależności od przedmiotu opodatkowania.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lipca 2015 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku wyniósł 98,8%. Stosownie do tego wskaźnika Minister Finansów ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

W przedkładanym projekcie stawki pozostawiono na niezmienionym poziomie oprócz stawki podatku od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, którą obniżono z 4,70 zł. do 4,65 zł. Wynika to z faktu przekroczenia w tym przedmiocie opodatkowania maksymalnej stawki.

W roku 2016 proponuje się uchwalenie odrębnej stawki podatku 0,1% od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości, ma zastosowanie do przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Specyfikacja tej działalności sprawia, że jest ona prowadzona na terenie Gminy Bestwina wyłącznie przez jeden podmiot o nazwie Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. z o.o.. Działalność podmiotu w zakresie obsługi i zarządzania infrastrukturą ma charakter "monopolu naturalnego", co oznacza, że warunki i specyfikacja tej działalności sprawiają, że może być ona prowadzona wyłącznie przez jeden podmiot, o charakterze lokalnym. W związku z tym uchwała ta nie została podjęta za program pomocy de minimis. Zostało to potwierdzone opinią Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2015 roku oraz opinia prawną Nr Or.074.1.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

Do uchwały w § 1 pkt 3 zgodnie z ustawą z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) wprowadzono stosowny zapis pkt d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1m2 powierzchni 3,00 zł. Dzięki wprowadzeniu ustawy samorządy zyskały nowe narzędzie do kompleksowej odnowy zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie obszarów.

Ponadto w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) dokonano zmiany nazwy przedmiotu opodatkowania z gruntów: " pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych" na "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych". W związku z tą zmianą również w niniejszym projekcie uchwały zamieszczono stosowny zapis.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe