Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Bestwina

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia na 2016 rok stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących w gminie Bestwina zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody związane z ochroną przeciwpożarową.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie określenia na 2015 rok stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanclik


Załącznik do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących w Gminie Bestwina.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

612,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

1 020,00 zł

powyżej 9,0 ton i mniej niz 12,0 ton

1 224,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku od środków transportowych


nie mniej niż


mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi


2 osie

12

13

1 056,00 zł

1 488,00 zł

13

14

1 152,00 zł

1 656,00 zł

14

15

1 284,00 zł

1 836,00 zł

15

1 428,00 zł

2 040,00 zł3 osie

12

17

1 044,00 zł

1 500,00 zł

17

19

1 164,00 zł

1 656,00 zł

19

21

1 284,00 zł

1 848,00 zł

21

23

1 440,00 zł

2 052,00 zł

23

25

1 596,00 zł

2 280,00 zł

25

1 596,00 zł

2 280,00 zł4 osie i więcej

12

25

1 584,00 zł

2 268,00 zł

25

27

1 764,00 zł

2 520,00 zł

27

29

1 956,00 zł

2 796,00 zł

29

31

2 100,00 zł

3 036,00 zł

31

2 100,00 zł

3 036,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 428,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu

Stawka podatku od środków transportowych


nie mniej


mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi


2 osie

12

18

1 248,00 zł

1 788,00 zł

18

25

1 392,00 zł

1 992,00 zł

25

31

1 548,00 zł

2 208,00 zł

31

1 788,00 zł

2 340,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2 040,00 zł

2 340,00 zł

40

2 184,00 zł

2 988,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12

840,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym

Stawka podatku od środków transportowych


nie mniej niż


mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi


1 oś

12

18

504,00 zł

720,00 zł

18

25

552,00 zł

804,00 zł

25

624,00 zł

888,00 zł


2 osie

12

28

1 092,00 zł

1 572,00 zł

28

33

1 224,00 zł

1 740,00 zł

33

38

1 356,00 zł

1 836,00 zł

38

1 452,00 zł

2 160,00 zł

3 osie i więcej

12

38

1 200,00 zł

1 704,00 zł

38

1 332,00 zł

1 896,00 zł

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca

972,00 zł

równej lub większej niż 22 miejsca

1 968,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe