Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2) szkole - należy przez to rozumieć szkołą podstawową i gimnazjum, wpisane do prowadzonej przez Miasto Będzin ewidencji niepublicznych szkół i placówek,

3) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole wpisane do prowadzonej przez Miasto Będzin ewidencji niepublicznych szkół i placówek,

4) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w niepublicznym zespole wychowania przedszkolnego lub w niepublicznym punkcie przedszkolnym, wpisanej do ewidencji prowadzonej przez Miasto Będzin,

5) uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza szkoły dla dorosłych, wychowanka niepublicznego przedszkola oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,

6) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

7) osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną,

8) organie dotującym - należy przez to rozumieć Miasto Będzin.

§ 2. 1. Dotacja dla szkoły, przedszkola i innej form wychowania przedszkolnego udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej.

2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada Prezydentowi Miasta Będzina wniosek zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. O wysokości dotacji należnej Prezydent Miasta Będzina informuje wnioskodawcę pisemnie.

§ 3. 1. Przedszkola, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują z budżetu Miasta Będzina dotację ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia jest równa wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Będzin, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Będzina, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Będzin na dany rok budżetowy.

2. Przedszkola, niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują z budżetu Miasta Będzina dotację ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia przedszkola odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie Miasta Będzina wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Będzina, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Będzin na dany rok budżetowy.

3. Przedszkola, organizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dodatkowo na każde dziecko dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Będzin na dany rok budżetowy.

§ 4. 1. Inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują z budżetu miasta Będzina dotację ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego odpowiada 50% ustalonych w budżecie Miasta Będzina wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Będzina, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Będzin na dany rok budżetowy.

2. Inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują z budżetu Miasta Będzina dotację ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego odpowiada 40% ustalonych w budżecie Miasta Będzina wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Będzina, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Będzin na dany rok budżetowy.

3. Inne formy wychowania przedszkolnego, organizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dodatkowo na każde dziecko dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Będzin na dany rok budżetowy.

§ 5. 1. Szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, otrzymują z budżetu Miasta Będzina na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Miastu Będzin na dany rok.

2. Szkoły podstawowe, organizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dodatkowo na każde dziecko dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Będzin na dany rok budżetowy.

3. Szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, otrzymują z budżetu Miasta Będzina na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. W przypadku braku na terenie Będzina szkoły publicznej danego typu i rodzaju, o której mowa w ust. 3, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

5. W celu ustalenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, Miasto Będzin zwraca się w pierwszej kolejności do gmin bezpośrednio sąsiadujących z wnioskiem o podanie wysokości ustalonych w budżetach gmin na dany rok wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły dla dorosłych danego typu lub rodzaju. W przypadku nieprowadzenia danej szkoły przez sąsiadujące z Będzinem gminy wniosek o ustalenie wydatków kierowany jest do dalej położonych gmin województwa śląskiego. Ostatecznie za najbliższą gminę prowadzącą szkołę danego typu i rodzaju uznaje się gminę z najbliżej położoną siedzibą jej organów.

§ 6. 1. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.

2. Miesięczną stawkę dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego określa się w oparciu o średnie roczne koszty utrzymania jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Będzin.

3. Podstawą obliczenia wysokości dotacji są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej miasta według stanu na początek roku budżetowego, przepisy określające sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego (tzw. metryczka), przekazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Przyznana dotacja ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zmiany wysokości podstawy naliczania dotacji oraz liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.

5. Dotacja ustalana w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania przez Miasto Będzin informacji o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego, naliczana będzie na podstawie danych z roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji zostanie zweryfikowana.

6. W przypadku przekazania kwot dotacji w poszczególnych miesiącach roku w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona w poczet dotacji na następny miesiąc.

7. W przypadku przekazania kwot dotacji w poszczególnych miesiącach roku w wysokości niższej od należnej, kwota niedopłaty zostaje uwzględniona w dotacji na następny miesiąc.

8. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, miesięczną kwotę dotacji, obliczoną zgodnie z § 5 ust. 3 - 5, pomniejsza się w następnym miesiącu o dotację udzieloną na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

9. Dotacja przekazywana jest na podany we wniosku o dotację rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

10. O zmianie wskazanego we wniosku o dotację numeru rachunku bankowego szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego osoba prowadząca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ dotujący.

11. Dotacja dla szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 7. 1. Informację o miesięcznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie do 5 dnia każdego miesiąca, na który ma być udzielona dotacja.

2. Osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do informowania organu dotującego o przyjęciu ucznia niebędącego mieszkańcem Będzina.

3. Szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w informacji, o której mowa w ust. 1, podają także liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w miesiącu poprzednim, którzy potwierdzili swoją obecność własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.

4. Kwota dotacji za grudzień danego roku, dla szkół w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, zostanie wyrównana w styczniu roku następnego na podstawie danych, o których mowa w ust. 3, w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej w grudniu jest niższa od kwoty należnej. W przypadku, gdy kwota dotacji wypłaconej w grudniu jest wyższa od kwoty należnej, dotacja podlega zwrotowi do budżetu Miasta Będzina na wskazany przez organ dotujący rachunek bankowy.

5. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego powinna sporządzić roczne rozliczenie dotacji, zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 5, należy przekazać Prezydentowi Miasta Będzina do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji.

7. Na księgowych dowodach źródłowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane z dotacji Miasta Będzina należy umieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków z dotacji miasta Będzin w kwocie ……..zł, dotyczący ……………………… (nazwa szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania fizycznego)" oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby reprezentującej organ prowadzący.

§ 8. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Będzina.

2. Upoważnianie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko służbowe kontrolującego, zakres kontroli, okres objęty kontrolą, nazwę i adres kontrolowanej jednostki oraz termin przeprowadzenia kontroli.

3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone jednoosobowo lub w zespole, w siedzibie kontrolowanej jednostki, w dniach i godzinach jej pracy.

4. Kontrola może być przeprowadzana w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie planowanej kontroli, nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli,

2) doraźnie, w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Kontroli podlegają w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podanych przez osobę prowadzącą we wniosku o udzielenie dotacji,

2) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały, na podstawie prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji,

3) sprawdzenie w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uczestnictwa uczniów w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu oraz własnoręcznych podpisów uczniów na listach obecności na tych zajęciach,

4) dane ujęte w rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej uchwały, w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji kontrolowanej jednostki,

5) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy, na podstawie prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji finansowej.

6. Kontrolujący ma prawo do sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

7. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół wskazujący na dokonane ustalenia. Sporządzony w dwu egzemplarzach protokół, po jednym dla każdej ze stron, podpisują kontrolujący i kontrolowany.

8. Osobie prowadzącej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić pisemnie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić protokół kontroli. W przypadku niepodjęcia uzupełniających czynności kontrolnych, kontrolujący przekazuje na piśmie stanowisko podmiotowi kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wydania wystąpienia pokontrolnego.

10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia kierowane do kontrolowanego i przedstawia je do akceptacji Prezydentowi Miasta Będzina.

11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Prezydenta Miasta Będzina o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 9. 1. Dotacja lub jej część niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Będzina na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

2. W przypadku zakończenia działalności przez szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego osoba prowadząca powinna przekazać niezwłocznie organowi dotującemu ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w terminie 30 dni od daty zakończenia działalności.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLV/441/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie dotychczasowego prawa oświatowego mogą obowiązywać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Rady Miejskiej Będzina w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania uwzględnia aktualny stan prawny w zakresie wspierania szkół i placówek niepublicznych oraz lokalne potrzeby. Przekazanie dotacji szkole lub placówce niepublicznej jest obowiązkiem właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia. Do kompetencji organu stanowiącego gminy należy określenie wysokości wypłacanej dotacji dla uprawnionych podmiotów nie niższej niż wskazane w ustawie o systemie oświaty.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV 102 2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV 102 2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV 102 2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe