Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/251/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. Nr, poz. 1381 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j. t. Dz.U z 2013 r. poz. 465 z późn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić jako obowiązujące podatników:

1. Wzór formularza ,,Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1" stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały, dotyczący podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

2. Wzór formularza ,,Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1" stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały, dotyczący podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe. Pozycje formularza w części E.1, E.2 oraz E.3 dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania będą wypełniane przez organ podatkowy zgodnie z treścią aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

3. Wzór formularza "Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości - DOZ-N", stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach zwolnionych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, posiadające nieruchomości objęte zwolnieniami.

4. Wzór formularza "Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych - DON-ND" stanowiący Załącznik Nr 4 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe.

5. Wzór formularza "Dane o nieruchomościach - DON-NI" stanowiący Załącznik Nr 5 do uchwały, dotyczący informacji o nieruchomościach podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne posiadające więcej niż jedną nieruchomość.

6. Wzór formularza ,,Informacja o gruntach - IR-1" stanowiący Załącznik Nr 6 do uchwały dotyczący podatku rolnego od osób fizycznych.

7. Wzór formularza ,,Deklaracja na podatek rolny - DR-1" stanowiący Załącznik Nr 7 do uchwały, dotyczący podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

8. Wzór formularza "Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym - DOZ-R " stanowiący Załącznik Nr 8 do uchwały, dotyczący informacji o gruntach zwolnionych z opodatkowania podatkiem rolnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, którym przysługują ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym.

9. Wzór formularza "Dane o nieruchomościach rolnych - DON-R" stanowiący Załącznik Nr 9 do uchwały dotyczący informacji o gruntach podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne posiadające więcej niż jedną nieruchomość rolną oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe.

10. Wzór formularza ,,Informacja o lasach - IL-1" stanowiący Załącznik Nr 10 do uchwały, dotyczący podatku leśnego od osób fizycznych.

11. Wzór formularza ,, Deklaracja na podatek leśny - DL-1" stanowiący Załącznik Nr 11 do uchwały dotyczący podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

12. Wzór formularza "Dane o zwolnieniach w podatku leśnym - DOZ-L", stanowiący Załącznik Nr 12 do uchwały dotyczący informacji o lasach zwolnionych z opodatkowania podatkiem leśnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, którym przysługują zwolnienia podatkowe w podatku leśnym.

13. Wzór formularza "Dane o nieruchomościach leśnych - DON-L" stanowiący Załącznik Nr 13 do uchwały, dotyczący informacji o lasach podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym, do sporządzania którego zobowiązane są osoby fizyczne posiadające więcej niż jedną nieruchomość leśną oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

14. Wzór formularza ,,Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach - DW-1" stanowiący załącznik Nr 14 do uchwały, składany przez podatników w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, współużytkowanie lub współposiadanie.

§ 2. Zobowiązać podatników będących osobami fizycznymi, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego (łączne zobowiązanie pieniężne) do składania formularzy właściwych dla każdego rodzaju podatku łącznie.

§ 3. Traci moc obowiązującą Uchwała Rady Miasta Gliwice Nr XLVII/1028/2014 z 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i Uchwała Rady Miasta Gliwice Nr II/11/2014 z 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz Uchwała Rady Miasta Gliwice Nr VII/126/2015 z 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XI/251/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe