Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) wg treści na podstawie art. 5, art. 9, art. 26 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045) uchwala się co następuje:

§ 1.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc: Uchwała Nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Goczałkowice -Zdrój z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r..

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jacek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe