Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.145.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 , art. Art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. - Dz.U. 2015.1515), oraz art. 18a ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. - Dz. U. 2014.849 ze zm..)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala

§ 1. Uchylić opłatę od posiadania psów na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój wprowadzoną uchwałą nr XVI.123.2013 r. Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wysokości stawki od posiadania psów, terminu płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI.123.2013 r. Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wysokości stawki od posiadania psów, terminu płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

Przewodniczący Rady


mgr Łukasz Kasza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe