Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.147.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust.1 , art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ) , art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późniejszymi zmianami ), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami) po opinii Komisji

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1. 1. Zarządzić pobór podatków:

1) od nieruchomości

2) rolnego

3) leśnego w drodze inkasa.

2. Pobór podatków, o których mowa w ust. 1, dotyczy należności podatkowych przypadających od osób fizycznych.

§ 2. Wyznaczyć na inkasentów na trenach sołectw:

1) Skrzeczkowice - Pani Marzena Paszenda

2) Ruptawa - Cisówka - Pani Dorota Ledwoń

3) Borynia - Pani Urszula Sobik

4) Bzie:

a) Bzie Góre - Pan Władysław Piasecki

b) Bzie Dolne - Pani Małgorzata Polnik

c) Bzie Zameckie - Pan Michał Urgoł

5) Szeroka - Pan Henryk Goraus

6) Moszczenica - Pani Irena Mucha

§ 3. Wynagrodzenie osób pobierających podatki w formie inkasa ustalić w wysokości 5% od pobranych podatków wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/279/2003 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 rok w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Łukasz Kasza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe