Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.148.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. - Dz.U. 2015.1515), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. - Dz.U. 2014.849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. - Dz.U. 2013.1381 ze zm.), art 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( j.t. - Dz.U. 2013.465).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1. Określić wzory:

1) Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Deklaracji na podatek rolny DR-1 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) Deklaracji na podatek leśny DL-1 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) Informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 zgodnie z załącznikiem Nr 5,

6) Informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

7) Informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla współmałżonków IN-2 zgodnie z załącznikiem Nr 7,

8) Informacji w sprawie podatku rolnego dla współmałżonków IR-2 zgodnie z załącznikiem Nr 8,

9) Informacji w sprawie podatku leśnego dla współmałżonków IL-2 zgodnie z załącznikiem Nr 9,

10) Informacji o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości ZW-1/NRL zgodnie z załącznikiem Nr 10

11) Informacji o nieruchomościach rolnych ZR-1/A zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI.118.2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Łukasz Kasza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII.148.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe