Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/70/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia stawek, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm. / oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku / M. P. poz. 735 /

Rada Gminy Gilowice
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza opłatę targową.

2. Określa dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży towarów w następującej wysokości:

a) z ręki, kosza, skrzynki itp.25 zł

b) z jednego straganu35 zł

c) z samochodu do 3 t38 zł

d) z samochodu powyżej 3 t do 5 t44 zł

e) z samochodu powyżej 5 t55 zł

§ 2.

1. Opłata targowa płatna jest gotówką u inkasenta bezpośrednio na targowisku.

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest urzędowe pokwitowanie wydane przez inkasenta.

§ 3.

Pobór opłaty targowej w drodze inkasa na terenie Gminy Gilowice dokonuje Pani Kantyka Stanisława zam. Gilowice.

§ 4.

Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 25 % pobranej opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe