Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) Rada Gminy Gilowice, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone, jak niżej:

- bezpośrednio od właściciela nieruchomości będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- zmieszane odpady komunalne (nieselektywnie zbierane),

- selektywnie zbierane odpady:

- szkła,

- plastiku, metalu, papieru,

- żużlu i popiołu pochodzącego z kotłów c.o.

- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - 2 razy w roku w wyznaczonych terminach.

- odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt 1, odbywać się będzie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wg rodzajów, jak niżej:

- wielkogabarytowych

- bioodpadów

- remontowo - budowlanych w ilości do 700 kg na rok

- opon

- odpadów zielonych

- przeterminowanych lekarstw

- chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych,

- tekstyliów, w tym ubrań, obuwia,

- opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych.

- odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

- odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

- Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy"http://www.gilowice.pl/".gilowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń urzędu gminy, przyjmującego nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w pkt.2, za wyjątkiem odpadów rozbiórkowo-budowlanych (pkt. 2 ppkt c).

- Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

- Informacje w zakresie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz zbierania odpadów wielkogabarytowych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy"http://www.gilowice.pl/".gilowice.pl, na tablicach ogłoszeń urzędu gminy, w ulotkach informacyjnych oraz dostarczone bezpośrednio do właścicieli nieruchomości przez podmiot odbierający odpady.

- Gmina Gilowice za pośrednictwem strony internetowej, tablic ogłoszeń, środków masowego przekazu oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice świadczy właścicielom nieruchomości pomoc polegającą na udzielaniu informacji dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie:

- obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi,

- obowiązków związanych z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- usług świadczonych w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 2.

1. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się następująco:

1) . Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, do Urzędu Gminy Gilowice - Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami;

2) . Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 należy składać w formie zgłoszenia telefonicznego, pisemnego, mailowego lub osobistego, z podaniem danych właściciela nieruchomości oraz nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe