Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1.

- Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu bez wezwania w terminach, jak niżej:

a) za miesiące styczeń-marzec (I kwartał) do 31 marca danego roku,

b) za miesiące kwiecień-czerwiec (II kwartał) do 30 czerwca danego roku,

c) za miesiące lipiec-wrzesień (III kwartał) do 30 września danego roku,

d) za październik-grudzień (IV kwartał) do 31 grudnia danego roku.

2) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z dołu w terminie do 31 grudnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

3) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu bez wezwania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wytworzono odpady komunalne.

- Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 uiszczana będzie w kasie Urzędu Gminy Gilowice w godzinach jego pracy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gilowice.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe